Beslutade

Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion

Sista ansökningsdatum: 2016-04-05

Beslutsdatum: 2016-09-27

Forskningsrådet Formas utlyser 50 miljoner kronor under fem år (2016-2020) för projekt inom livsmedels- inklusive nutritionsforskning. Utlysningen syftar till att stödja forskning och utveckling relaterad till samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål inom området. Satsningen syftar även till att stärka kapaciteten hos unga forskare och främja samverkan mellan aktörer inom området.

Beslut

Beslutslista

Beredningsgrupp

 • Inga Thorsdottir, Dean of Faculty, University of Iceland
 • Alan Friis, Tech4Bizz / National Food Insititute, Technical University of Denmark
 • Ann Detmer, DHI
 • Chris Gill, Ulster University
 • Edith Feskens, Wageningen University
 • Elisabet Rytter, The Swedish Food Federation
 • Hannu Salovaara, University of Helsinki
 • Inge Tetens, National Food Insititute, Technical University of Denmark
 • Kirsten Brandt, University of Newcastle
 • Kjell Inge Reitan, The Norwegian University of Science and Technology
 • Kjell Ivarsson, Federation of Swedish Farmers
 • Liesbet Vranken, University of Leuven
 • Line Gordon, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University
 • Maria Frostling-Henningsson, Stockholm Business School
 • Pia Lindeskog, The Swedish Public Health Agency
 • Sirpa Kurppa, National resources institute Finland (LUKE) / University of Helsinki

Observera att en uppdatering i ansökningssystemet Prisma har medfört några mindre förändringar vad gäller val av roller i projektet. Vänligen notera dessa och tillhörande förtydliganden i utlysningstexten under "Ansökan i Prisma" (Budget och Medverkande).

Webbsändning från informationsmöte om utlysningen

Beskrivning av utlysningen

Bakgrund

Jordens befolkning förväntas öka med 1 miljard till 2030. En allt större befolkning ställer krav på en ökad livsmedelsproduktion och demografiska förändringar innebär också nya konsumtionsmönster. Samtidigt blir livsmedelsproduktionens och -konsumtionens negativa effekter på samhälle, miljö och klimat alltmer tydliga. Resursanvändningen måste effektiviseras och nya, mer hållbara lösningar, produkter och affärsmodeller utvecklas. Det är en paradox att människor i delar av världen svälter medan matsvinnet globalt är så stort att det uppskattas kunna mätta den hungrande befolkningen flera gånger om. En åldrande befolkning i kombination med en hög förekomst av livsstilsrelaterade sjukdomar, som till stor del orsakas av fel kosthållning, ställer också krav på mer kunskap om och bättre tillgång till näringsrik och hälsosam mat. Alla bör ha rätt till tillräcklig, hälsosam och säker mat. Konsumenter efterfrågar även i större utsträckning en livsmedelsproduktion som är hållbar ur etiska aspekter. Flera av FNs globala hållbarhetsmål inför 2030 berör i hög grad livsmedelsområdet och syftar till att utrota hunger, säkra tillgång till mat och uppnå förbättrad nutrition, främja ett hållbart jordbruk såväl som vattenbruk, minska matsvinnet samt ge alla tillgång till säkert och rent dricksvatten. Det nya klimatavtalet lämnar inte heller livsmedelssektorn oberörd, både vår livsmedelsproduktion och -konsumtion behöver klimatanpassas. Samtidigt lider primärproduktionen i Sverige av brist på lönsamhet och livsmedelsindustrin är en av de mest konkurrensutsatta industrierna i världen. Den svenska regeringen förbereder därför en nationell livsmedelsstrategi som ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen inom sektorn.

För att möta sociala och ekonomiska utmaningar relaterade till livsmedelsområdet samtidigt som vi värnar vår planet behövs mer kunskap. Formas, forskningsrådet för en hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja forskning och utveckling inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Livsmedel är ett viktigt område inom Formas ansvarsområden och Formas har därför tagit initiativet till en riktad satsning inom livsmedels- inklusive nutritionsforskning till stöd för en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Syfte med utlysningen

Utlysningen syftar till att stödja livsmedels- inklusive nutritionsforskning relaterad till samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål. Utlysningen kompletterar den livsmedels- och nutritionsforskning som finansieras i Formas årliga öppna utlysning genom att möjliggöra större och längre projekt med bredare perspektiv. Satsningen är tematiskt bred och för utlysningen relevanta ansökningar inom såväl naturvetenskap, teknik, lantbruksvetenskap, medicin och hälsovetenskap som inom samhällsvetenskap och humaniora välkomnas. Forskningen kan till exempel behandla hållbara produktionskedjor, resursanvändning, livsmedelsproduktionens och konsumtionens interaktion med klimatet, växtskydds- och vattenfrågor, forskning för ökad matsäkerhet och kvalitet, konsumtionsmönster, konsumentvärden och acceptans, mat för hälsa och nutrition. Formas välkomnar disciplinära så väl som tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga projekt. Projekt som kombinerar sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensioner uppmuntras.

Kunskapsförsörjning och samverkan lyfts ofta som viktiga faktorer för att stärka livsmedels- och nutritionsområdet i sin helhet. För att stärka området långsiktigt syftar utlysningen därför även till att stimulera och stödja kapaciteten hos unga forskare samt främja samverkan mellan forskargrupper och forskningsdiscipliner liksom mellan olika aktörer inom området och angränsande områden nationellt och internationellt. Utlysningen har krav på att den sökande eller minst en medverkande forskare har doktorsexamen avlagd max åtta år före ansökningstillfället (tidigast 1 januari 2008), alternativt att projektet inkluderar finansiering av en doktorand eller postdoc (läs mer under "Vem kan söka" och "Vad kan bidrag sökas för" nedan). Samverkan premieras och bedöms utifrån de kriterier som anges nedan (se punkten "Bedömning av ansökan").

Ansökans innehåll och projektens genomförande

Information om vad ansökan ska innehålla, vem som kan söka, vad bidrag kan sökas för samt bedömning av ansökan delges nedan. Läs igenom informationen noga. Mer information om ansökan i Formas nya system Prisma finns under rubriken "Ansökan i Prisma". Ytterligare anvisningar kring Formas allmänna riktlinjer för sökande, godkända medelsförvaltare samt stöd för att registrera ansökan i Prisma återfinns i slutet av utlysningstexten.

Vad bidrag kan sökas för

Stöd kan ges till forsknings- och utvecklingsprojekt som ligger inom ramarna för utlysningen. Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, såsom anställningar för forskare eller doktorander, resor, konferenser och workshops, provtagning, analyser, utrustning under 500 kSEK, lokaler och andra relaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access. Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Observera att i denna utlysning ska ansökan uppfylla minst ett av följande kriterium:

 • Sökande eller medverkande forskare har avlagt doktorsexamen max åtta år före ansökningstillfället (tidigast den 1 januari 2008). Föräldraledighet, sjukdom, politiskt uppdrag eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska anges i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från åttaårsregeln.
 • Projektet inkluderar finansiering av en doktorandtjänst (max 3 år heltid)
 • Projektet inkluderar finansiering av en postdoc

Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år heltid. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal genom medel från Formas aldrig får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för en forskare, doktorand eller annan personal som redan får fullständig lönefinansiering från Formas eller annan forskningsfinansiär.

I denna utlysning kan finansiering även sökas för kostnader relaterade till samverkansaktiviteter.

För utvecklingsprojekt gäller särskilda villkor. Utvecklingsarbete definieras som systematisk och metodisk användning av forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att ta fram nya eller väsentligt förbättra befintliga produkter, processer eller system (OECD Frascati-manualen). För utvecklingsprojekt är samfinansiering (minst 50 procent) ett krav.

Riktvärde för bidragets storlek

Utlysningen syftar till att komplettera den livsmedelsforskning som finansieras i Formas årliga öppna utlysning genom att möjliggöra större och längre projekt med bredare perspektiv. Projektansökningar i denna utlysning får söka upp till 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över projektets totala antal år (max 5 år, 2016-2020). Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 2 miljoner kronor per år kommer ansökan att avvisas.

Vem som kan söka

De bidrag som Formas betalar ut ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller särskilda kriterier, länk till Formas krav på medelsförvaltare. Sökande (projektledaren) och eventuell medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet, till exempel en medverkande administratör, assistent eller liknande behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Om projektet inte inkluderar finansiering av doktorand eller postdoc ska den sökande alternativt medverkande forskare ha avlagt doktorsexamen max åtta år före ansökningstillfället (tidigast den 1 januari 2008). Det finns inte någon åldersgräns för sökanden, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

Observera att begränsningsregler för max arbetstid i projektet och max tillåtet antal pågående Formasprojekt (som fanns i Formas Handbok 2015 för den årliga öppna utlysningen) inte gäller för denna riktade utlysning.

Vad ansökan ska innehålla

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet:

 • Projektets syfte och mål
 • Projektets genomförande
 • Projektets samhällsrelevans – möjlig samhällsnytta och forskningskommunikation
 • Budget
 • CV och publikationslista för sökande och eventuell medverkande forskare

För mer information om ansökans innehåll se nedan under "Ansökan i Prisma".

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms av en internationell beredningsgrupp som utgörs av aktiva forskare och personer med kompetens att bedöma forskningens relevans. Ansökan bedöms utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet (frågeställning, metod och genomförande samt vetenskaplig kompetens) samt kriterier för samhällsrelevans (frågeställningens möjliga samhällsnytta och forskningskommunikation med intressenter och användare). Budgetens rimlighet bedöms i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat. Observera att en ansökan kommer att avvisas om projektbudgeten överskrider 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över projektets totala antal år. Ansökan kommer också att avvisas om den anses ligga utanför utlysningens ramar eller om inte minst ett av kriterierna för att främja unga forskare uppfylls (se ovan under "Vad bidrag kan sökas för").

Mer information om skäl för tidigt avslag eller avvisning av en ansökan återfinns i Formas allmänna anvisningar. Sökanden uppmanas att vara noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

Frågeställningen

 • Syftets vetenskapliga betydelse
 • Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser
 • Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat
 • Syfte i linje med utlysningen

Förtydliganden

 • Mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt ska beaktas positivt när de är tillämpliga för den aktuella frågeställningen
 • Genusperspektiv, klass, etnisk tillhörighet och andra sociala aspekter ska inkluderas i frågeställningen när så är möjligt

Metod och genomförande

 • Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet
 • Metodens nyhetsvärde
 • Konkret och realistisk arbetsplan
 • Konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och informationsspridning
 • Koordinering av projektet och forskargruppen
 • Lämplighet av mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt
 • Etiska överväganden
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat

Förtydliganden

 • De vetenskapliga metodernas genomförbarhet och lämplighet ska i första hand beaktas

Vetenskaplig kompetens

 • Publikationernas vetenskapliga kvalitet
 • Förmåga att genomföra projektet enligt planen
 • Erfarenhet av handledning av yngre forskare (postdocs, doktorander, samt examensarbetare för sökande som själva är unga forskare)
 • Erfarenhet av projektledning
 • Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag, samt deltagande vid eller arrangerande av workshops eller konferenser
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter/användare
 • Forskargruppens styrka och konkurrenskraft

Förtydliganden

 • Kvaliteten på vetenskapliga publikationer ska bedömas med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde
 • När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens

Kriterier för samhällsrelevans

Frågeställningens möjliga samhällsnytta

 • Frågeställningen avser viktiga samhälls-/sektorsfrågor inom utlysningens inriktning, nationellt och/eller internationellt
 • Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till hållbar utveckling, nationellt och/eller internationellt
 • Intressenters/användares behov har beaktats i utformningen av projektet
 • Syfte i linje med utlysningen

Förtydliganden

 • Beaktande av intressenters/användares behov kan innefatta referenser till t ex direktiv, miljömål och -strategier samt diskussioner med relevanta intressenter/användare

Kommunikation med intressenter/användare

 • Beskrivning av relevanta intressenter/användare
 • Konkret och realistisk plan för projektets involvering av relevanta intressenter/användare och för kommunikation av forskningen och dess resultat med dessa

Förtydliganden

 • Intressenter/användare ska betraktas i vid mening som aktörer utanför och/eller ibland även innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär) nationellt som internationellt, som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället
 • Kommunikation med intressenter/användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar beroende på den aktuella frågeställningen men bör innefatta olika former av dialog med intressenter och möjliga användare av forskningen och forskningsresultaten

Beviljat bidrag

Formas forskarråd förväntas fatta beslut den 27 september 2016. Besluten offentliggörs kort därefter på Formas webbplats. Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Skriftligt yttrande

Alla projektledare får ett skriftligt yttrande som återkoppling från beredningsgruppen. Det består av

 • bedömning på varje kriterium
 • sammanvägd helhetsbedömning
 • kortfattad skriftlig kommentar

Återrapportering av beviljade projekt

Formas kommer att kräva återrapportering av samtliga beviljade projekt enligt kommande anvisningar. Därtill förväntas sökande alternativt annan medverkande i beviljade projekt delta i seminarier och workshops som Formas genomför för denna utlysning.

Ansökan i Prisma

Ansökan görs i ansökningssystemet Prisma. Sökanden (projektledaren) öppnar ansökan i Prisma. Formas rekommenderar att ansökan skrivs på engelska eftersom den kommer att bedömas av en internationell expertpanel. Den populärvetenskapliga beskrivningen samt en kort sammanfattning av projektet ska dock finnas på både svenska och engelska. Om ansökan skrivs helt på svenska kan den komma att översättas till engelska av Formas.

Observera att utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Prisma senast kl. 14.00 den 5 april 2016. Teknisk support är öppen till utlysningen stänger. Skicka gärna in ansökan i god tid före kl. 14.00 sista ansökningsdagen för att kunna få hjälp om problem skulle uppstå. Medelsförvaltare ska signera ansökan i Prisma inom sju dagar efter att utlysningen stängt.

Grundinformation

 • Antal år som projektet söker finansiering för (max 5 år)
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4500 tecken)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (2500 tecken)

Projektbeskrivning

I ansökan beskrivs projektets forskningsprogram under tre rubriker:

 • Projektets syfte och mål (max 8000 tecken)
  Under denna rubrik beskrivs forskningsprojektets problemformulering i relation till utlysningens inriktning samt projektets syfte, originalitet och mål. Här ska även en bakgrundsbeskrivning som innehåller en översikt av forskningsområdet inklusive nyckelreferenser medfölja. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant.
 • Projektets genomförande (max 15 000 tecken)
  Under denna rubrik beskrivs projektets arbetsplan och upplägg, vilket innebär en beskrivning av teori, metod och genomförande. Ange även om det behövs någon specifik grundutrustning för projektet som finns tillgänglig eller som avses sökas medel för. I förekommande fall, bekräfta att internationella avtal och regler följs samt förtydliga eventuella etiska överväganden Formas allmänna anvisningar.
 • Projektets samhällsrelevans och forskningskommunikation (max 7000 tecken)
  Under denna rubrik ges en beskrivning av projektets samhällsnytta samt en plan för hur kommunikationen med intressenter och möjliga användare kommer att ske.
  Beskriv kortfattat de nationella och internationella samarbeten och samverkansaktiviteter som är relevanta för projektet.

Observera att ansökningarna kommer att utvärderas i enlighet med Formas bedömningskriterier (se ovan under "Bedömning av ansökan"). Det rekommenderas därför starkt att alla dessa kriterier adresseras explicit och tydligt i ansökan. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Budget

Projektansökningar i denna utlysning får söka upp till 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över projektets totala antal år (max 5 år, 2016-2020). I ansökan sammanfattas och motiveras det sökta beloppet enligt följande:

 • Löner inklusive sociala avgifter (i hela svenska kronor) för varje projektdeltagare. Välj roll i projektet utifrån alternativen: doktorand, medverkande administratör, medverkande forskare (här inkluderas även postdoc), projektledare, övrig disputerad personal och övrig ej disputerad personal.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Detta visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet. Observera att aktivitetsgrad inte får vara lägre än den procent av lön som söks. Välj roll i projektet utifrån alternativen: doktorand, medverkande administratör, medverkande forskare, postdoc, projektledare, övrig disputerad personal och övrig ej disputerad personal.
 • Specificera driftskostnader och eventuella lokalkostnader (i hela svenska kronor).
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten (i hela svenska kronor) när övriga belopp har skrivits in. Indirekta kostnader avser OH-kostnader, och ska anges i enlighet med det egna universitetets/forskningsinstitutets modell för kostnadsbärare. Formas tillåter inte OH på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.
 • Budgetmotiveringen ska innehålla
  • Beskrivning av projektets totala budget inklusive eventuell finansiering från andra källor
  • Arbetsbeskrivning för samtliga personer involverade i projektet. För doktorandanställningar ska huvudhandledare också anges.
  • Motivering av lönekostnader
  • Beskrivning av driftskostnader, till exempel resor för att delta i konferenser och för forskningsutbyten samt samverkansaktiviteter

Medverkande personer kan vara icke namngivna. Observera att för redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid universitet/forskningsinstitutet användas. Formas tillåter inte att man söker medel för årliga löneökningar.

Etik

Djur- och humanförsök anges när det är relevant för genomförande av projektet. Formas allmänna anvisningar.

Klassificeringar

Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik. Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden (max tre sammanslagna SCB-koder kan väljas). Välj avslutningsvis minst tre och max fem nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Generellt krävs inga bilagor till ansökan. Om sökande vill beskriva sitt projekt med till exempel figurer, tabeller eller bilder som är svåra att inkludera i projektinformationen, kan bilagor bifogas. En PDF kan laddas upp, max 4 MB, samt bilder i formaten JPEG, PNG, GIF upp till totalt 4 MB.

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Länk till Formas krav på medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • Efter registrerad ansökan kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för signatur.

Beredningsgrupper

Inget val. Beredningsgruppen vald av Formas.

Medverkande

Sökanden (projektledaren) kan bjuda in medverkande i projektet genom att söka på deras för- och efternamn samt e-mailadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-mailadress krävs). Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Inbjudna medverkande forskare inklusive namngivna postdocs kan då koppla CV-poster från sin användarprofil till ansökan. Även en medverkande administratör kan bjudas in för att hjälpa projektledaren med att fylla i ansökan. Denna person behöver dock inte bifoga ett CV för bedömning.

CV

Till ansökan knyts relevanta uppgifter från den/de sökandes profil. Ingen separat CV i PDF-format laddas upp till denna ansökan. Dock måste den/de sökande hämta uppgifter från sin profil som läggs till denna ansökan genom att klicka på, redigera och ta fram följande uppgifter:

 • Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt eventuell specialistexamen.
 • Arbetsliv: Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, politiskt uppdrag eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet).
 • Meriter och utmärkelser:
  • Docentur
  • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare (främst för sökande som själva är unga forskare); ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de upp till tio mest relevanta
  • Bidrag erhållna i konkurrens, upp till tio mest relevanta
  • Priser och utmärkelser, upp till tio mest relevanta
  • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning. Här ska medverkande forskare ge en kort summering av sin bibliometriska profil, för de senaste 5 åren och totalt (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:
  • H-index och eventuella andra relevanta citeringsmått (ange enligt vilken databas: Web of Science, Scopus alternativt Google Scholar).
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag). För yngre forskare, ange även antal publikationer med och utan medförfattarskap av handledare.
  • Eventuella andra publicerings-/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.

Under övriga meriter läggs även andra meriter som är relevanta för ansökan, som till exempel populärvetenskapliga texter samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation, de upp till tio mest relevanta.

 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Publikationer

Ange dina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna kopplas till ansökan i Prisma och ska därmed inte laddas upp som en separat bilaga.

Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Prisma senast kl. 14.00 den 5 april 2016. Det går inte att göra kompletteringar av ansökan efter det att den är registrerad.

Länkar

Observera att Formas Handbok 2015 Del A inte gäller för denna utlysning. Anvisningar för granskare i Formas Handbok 2015 Del B gäller dock fortfarande i denna utlysning, men bedömningskriterierna under 17.3 har uppdaterats enligt ovan, se under "Bedömning av ansökan".

Formas allmänna anvisningar
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Kontaktpersoner

Ansvarig

Erika Ax, forskningssekreterare,  Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 26
E-post: erika.ax@formas.se

Administrativt stöd

Berit Lundquist, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 56
E-post: berit.lundquist@formas.se

IT-support

Prisma IT-support

Erika Ax

2016-09-29