Beslutade

Forskningssynteser om hållbarhetsaspekter inom olika system för produktion och användning av skogsråvara och biomassa

Sista ansökningsdatum: Obs! Nytt datum 2015-08-25

Beslutsdatum: Preliminärt 2015-11-06

Obs! Nytt sista ansökningsdatum. Tredje utlysningen inom programmet Skogsråvaror och biomassa. Formas utlyser 5 miljoner kronor till forskningssynteser om hållbarhetsaspekter inom olika system för primärproduktion och efterföljande industriproduktion och förädling av skogsråvara och biomassa (från skogs-, jord- och vattenbruk). Det utlysta beloppet fördelas på ca fem projekt, om vardera ca en miljon kr inkl. OH, som förväntas genomföras under 2016.

Beslutsbilaga 2015-11-05


Panelens ledamöter


Patricia J Harvey, Prof - Ordförande
University of Greenwich, UK

Jan Eksvärd, Senior expert - Vice ordf
Lantbrukarnas Riksförbund, SE

Göran Ericsson, Prof
Sveriges Lantbruksuniversitet, SE

Jan Hanspach, Ass Prof
Leuphana Universität, DE

Riitta Hänninen, Senior researcher
Natural Resources Institute, FI

Julia Koricheva, Prof
Royal Holloway University of London, UK

Anna Lundborg, Dr
Energimyndigheten, SE

Robert Lundmark, Prof
Luleå tekniska universitet, SE

Ulrika Palme, Ass Prof
Chalmers tekniska högskola, SE


Ansvarig forskningssekreterare:
Karin Perhans, Formas
e-mail: karin.perhans@formas.se

Ansvarig forskningsadministratör:
Kenneth Nilsson, Formas
e-mail: kenneth.nilsson@formas.se


Utlysningen

Det övergripande målet med utlysningen är att syntetisera och nyttiggöra befintlig kunskap kring hållbarhetsaspekter (miljömässiga, ekonomiska och sociala) inom produktion, råvaruhantering och förädling av biomassa. Syntesstudierna får gärna ha ett tvärvetenskapligt och/eller tvärsektoriellt angreppssätt, och kan t ex behandla markanvändning för olika ändamål, politiska och ekonomiska ramar för uttag och användning av skogsråvara och biomassa, systemanalyser av material och energiflöden, eller miljömässiga och socioekonomiska konsekvensanalyser av olika åtgärder och alternativa tillvägagångssätt inom någon eller flera delar av värdekedjan från råvara till produkt och samhälle. Fokus kan vara nationellt eller internationellt.

Förutom att ge en överblick över det aktuella kunskapsläget, bör synteserna identifiera och konkretisera centrala hållbarhetsutmaningar och (om sådana föreligger) behov av ny forskning eller kunskapsuppbyggnad. Varje syntes förväntas utmynna i en vetenskaplig review-artikel, men kan naturligtvis dessutom publiceras och presenteras på andra sätt.

Samverkan med näringsliv, myndigheter eller intresseorganisationer ska eftersträvas där sådan är relevant och lämplig för det studerade området.

För vägledning av relevans används tillämpliga delar av Formas Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi, som Formas tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten avrapporterade till regeringen våren 2012, och NRA 2020, som är en nationell forskningsagenda för skogssektorn och som har tagits fram av Skogsindustrierna i samverkan med företag, forskare, myndigheter och forskningsfinansiärer.

Bakgrund

Utvecklingen av en s.k. biobaserad samhällsekonomi pågår i ökande takt världen över. Svensk forskning inom dessa områden håller en hög kvalitet och Sverige har konkurrensfördelar, bl.a. genom god tillgång till biomassa från skogen. Inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, har området en central position. I EU:s 2020-strategi pekas området ut som ett av de viktigaste utvecklingsområdena. Klimatfrågan, minskad användning av fossila råvaror och brist på naturresurser är stora utmaningar. En central åtgärd för att komma till rätta med detta är att utveckla hållbar produktion, användning och förädling av förnybar biomassa. Forskningsrådet Formas har under 2013 fått ökat anslag från regeringen för forskning om skogsråvaror och biomassa under perioden 2014-2016.

Sökande

Behörighetskriterierna är desamma som för forsknings- och utvecklingsprojekt enligt Formas Handbok 2015, d v s stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande och medsökande måste ha avlagt doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från eventuella samverkanspartners utanför akademin).

Ansökan

Ansökan ska utformas i enlighet med de anvisningar för ansökningar om medel för forskning- och utvecklingsprojekt som finns i Formas Handbok 2015. Handboken innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Förutom Formas ordinarie bedömningskriterier kan beredningsgruppen även ges mandat att beakta syntesernas inbördes ämnesmässiga fördelning.

Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska eftersom den kommer att bedömas av en internationell expertpanel.

Observera: I Formas Handbok 2015 finns angivet ett antal begränsningsregler om maximal arbetstid i projektet samt maximalt tillåtet antal pågående Formasprojekt. Dessa begränsningsregler gäller enbart för Formas årliga öppna utlysning och inte för denna riktade utlysning.

Ansökan görs i Formas webbaserade system Formas Direct och ska innehålla:

Bilaga A (Forskningsprogram, max 18 000 tecken)
Bilaga B1 (Budget, nedladdningsbar mall i Formas Direct)
Bilaga B2 (Kommentarer till budgeten, max 2 sidor)
Bilaga C (CV, max 8 000 tecken/sökande).
Bilaga D (Publikationslista, max 8 000 tecken/sökande)

Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska i ansökan.

Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Formas Direct kl. 24.00 den 25 augusti 2015. Teknisk support är öppen till kl. 16.00 sista ansökningsdag. Bilaga S (underskrifter) måste vara Formas tillhanda senast 1 september.

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare:
Karin Perhans, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 36
E-mail: karin.perhans@formas.se

Administrativt stöd, forskningsadministratör:
Kenneth Nilsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 40
E-mail: kenneth.nilsson@formas.se

IT-support (endast IT-tekniska frågor):
Jan Danielsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 43
E-mail: jan.danielsson@formas.se

Karin Perhans

2015-05-05