Beslutade

Europeisk utlysning: ERANET Cofund Smart Cities and Communites

Sista ansökningsdatum: 2015-03-17

Beslutsdatum: 2015-12-01

Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe och Smart Cities Member States Initiative utlyser medel till forsknings- och innovationsprojekt inom ERANET Cofund programmet Smart Cities and Communities. Detta är ett program med fokus på utveckling av smarta och hållbara energi- och transportsystem i städer i Europa. Fokus ligger på hur dessa lösningar verkligen ska kunna komma till användning. Projekten kan handla om utveckling av integrerade energi- och transportsystem i städer, affärsmodeller, metoder för planering och urban governance, eller ha inriktning mot livskvalitet, social och ekologisk hållbarhet.

Total budget är 26 miljoner euro. Svenska finansiärer är Formas, Energimyndigheten och VINNOVA med sammanlagt 4,5 miljoner euro. Formas bidrag därav är 15 MSEK för åren 2016-2018.

Projekten ska ha inriktning på innovation och implementering i faktisk miljö, men kan även innehålla inslag av tillämpad forskning som behövs för ökad förståelse om användbarhet eller uppföljning och utvärdering av effekter. Involvering av användare är en nödvändighet och förutom forskningsorganisationer kan städer, företag och andra organisationer delta. Samarbete krävs med aktörer i minst två av de andra europeiska länderna som deltar i utlysningen. Deltagande länder är: Belgien, Cypern, Finland, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Sverige, Turkiet och Österrike. Därutöver kan även partner från icke deltagande länder ingå, men då med egen finansiering.

Utlysningen ska ses som ett komplement till de stora så kallade Lighthouse-projekt (large scale demonstration projects) som finansieras inom Horisont 2020. Projektförslag till den här utlysningen kan därför med fördel inriktas på lösningar i medelstora eller mindre städer, eller haka på och komplettera något av Lighthouse-projekten.

Projekten kommer att finansieras av respektive nation/organisation och organisationens sedvanliga regler för ansökningar och finansiering gäller i tillämpliga delar. För finansiering från Formas innebär detta att anslagen ska förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag, samt att huvudsökande och medsökande ska ha avlagt doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från samfinansieringspartner). Se vidare Formas Handbok 2014.

Särskilt för denna utlysning gäller att samfinansiering och samverkan med näringslivet eller andra av samhällsbyggandets aktörer (t.ex. kommuner, landsting eller intresseorganisationer) är en förutsättning för stöd. Ett riktvärde för samfinansieringsandelen är 25 procent. Samfinansieringen kan vara in kind (såsom arbetstid), kontanta medel, experimentkostnader etc. Eventuella egna medel, kontanta eller in-kind, från universitet och forskningsinstitut kan inte räknas in i den begärda samfinansieringen. Detsamma gäller medel från andra statliga forskningsfinansiärer. För denna utlysning gäller också att man får söka finansiering för mer än 150% sammanlagd arbetstid i projekten. För fullständiga ansökningar i steg 2, där finansiering söks från Formas måste en särskild nationell budgetbilaga bifogas. 

Utlysningen öppnas 11 december 2014 och genomförs i en tvåstegsprocess. Såväl skisser som fullständiga ansökningar, kommer att bedömas av en internationell expertpanel. I steg 1, som stängs 17 mars 2015 kl 12:00 CET, bedöms i huvudsak orginalitet, projektidéns potential och konsortiets styrka i inskickade skisser. De ansökningar som går vidare till steg 2 kommer att ges möjlighet att skicka in fullständiga projektansökningar med sista ansökningsdag 15 september 2015.  Projekten beräknas kunna starta mellan december 2015 och mars 2016. Medel kan sökas för 3-åriga projekt. Alla relevanta dokument inklusive utlysningstexten, ansökningsblanketter, information om match making möten etc publiceras på http://jpi-urbaneurope.eu/new-launch-call-era-net-cofund-smart-cities-communities/.

Ytterligare information:

Kontakta utlysningssekretariatet (ENSCC  Call Secretariat) för generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor.

Johannes Bockstefl           
FFG - Austrian Research Promotion Agency
Telephone: +43 5 77 55-5042
E-mail: johannes.bockstefl@ffg.at

Anke van der Made
NWO – Netherlands Organisation for Scientific Research
Telephone: +31 70 344 05 11
E-mail: a.vandermade@nwo.nl

Kontakta Din nationella kontaktperson på Formas, Energimyndigheten eller VINNOVA för mer information om specifika svenska nationella regler och rutiner:

Formas: Kristina Björnberg, forskningssekreterare, telefon: +46 (0)8 775 40 52, kristina.bjornberg@formas.se, tel: 08-775 4052

Energimyndigheten: Emina Pasic, emina.pasic@energimyndigheten.se,
tel: 016-544 21 89

VINNOVA: Rebecka Engström, Rebecka.engstrom@VINNOVA.se,
tel: 08-473 3169

Informationsmöte på VINNOVA 24 november 2014
De svenska finansiärerna höll ett gemensamt informationsmöte om utlysningen på VINNOVA i Stockholm 24 november. Här finns dokumentation från mötet: Informationsmöte

2014-10-27