Beslutade

Djurskydd och djurskydds-befrämjande åtgärder

Sista ansökningsdatum: 2016-05-26

Beslutsdatum: 2016-11-10

Forskningsrådet Formas utlyser, i samråd med Jordbruksverket, medel för forskning inom områdena djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder. Utlysningen syftar till att stödja forskningsprojekt under 3 år (2016-2018) och totalt omfattar utlysningen 54 miljoner kronor över de tre åren, varav minst 18 miljoner kronor ska användas för projekt inom området djurskyddsbefrämjande åtgärder. Djurskyddsbefrämjande åtgärder identifieras som åtgärder som syftar till att visa hur djurs situation och välfärd aktivt kan förbättras. Ansökan görs i Prisma och utlysningen stänger 2016-05-26 klockan 14.00.

Beslutslista

Beredningsgruppens ledamöter

  • Anna Valros, Helsingfors Universitet
  • Erika Brendov, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Björn Forkman, Köpenhamns universitet
  • Merete Fredholm, Köpenhamns universitet
  • Margit Bak Jensen, Århus universitet
  • Kate Millar, Nottingham University
  • Randi Oppermann Moe, Norges veterinärhögskola
  • Lotta Nordensten, Jordbruksverket
  • Päivi Rajala-Schultz, Helsingfors Universitet

Bakgrund

I Forsknings- och innovationspropositionen 2012/13:30 konstateras att de utmaningar som samhället står inför när det gäller utveckling av en hållbar produktion inom de areella näringarna bland annat innebär att kunskapen inom området djurskydd behöver stärkas. Det är angeläget att etiska och politiska diskussioner vilar på vetenskaplig grund och att förändringar i djurlagstiftning baseras på vetenskapliga fakta.

Det finns flera viktiga forskningsområden. Exempel på dessa är att lantbrukets utveckling mot större enheter skapar behov av utökad kunskap för att säkra en hållbar produktion med ett gott djurskydd. Det kan innebära att identifiera biomarkörer för nutrition, hälsa och välfärd men även att öka kunskapsbredden om djurs grundläggande beteende och behov. Med ett klimat i förändring och en växande globalisering ställs ytterligare krav på ny kunskap, bland annat om spridning av infektionssjukdomar och åtgärder kring dessa.

Medel kan sökas för projekt som avser djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan. Projekten ska ha en uttalad och tydlig djurskyddsrelevans för det/de djurslag som avses i den aktuella ansökan.

Forskning kopplat till djurs välfärd kan även röra konsumtion så som konsumentbeteende och policyfrågor. Formas uppmuntrar tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpbara för området.

Observera: Projekt inom ramen för djurskyddsbefrämjande åtgärder ska syfta till att undersöka (och genom projektets genomförande komma fram till) och bidra till implementeringsutvecklingen av möjliga åtgärder för att aktivt förbättra djurens situation och välfärd och/eller stärka djurskyddet. Det kan finnas projekt med komponenter av både djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder. Det ska tydligt kunna utläsas ur projektbeskrivningen om hela eller delar av projektet faller inom ramen för djurskyddsbefrämjande åtgärder.

Hur mycket kan sökas?

För projekt inom djurskydd är riktvärdet cirka 2 miljoner kronor per år och projekt. Sökt finansiering för projekt inom området för djurskyddsbefrämjande åtgärder kan vara lägre än riktvärdet och projekten mindre omfattande än inom djurskyddsområdet. Att projekt faller inom ramen för djurskyddsbefrämjande åtgärder ska tydligt motiveras (se ovan).

Formas allmänna kriterier

Viktig information kring Formas allmänna kriterier för ansökningar finns på vår hemsida. Sökanden uppmanas att noggrant läsa både utlysningstexten ovan och den information som publiceras på Formas hemsida vilka länkas till nedan.

Ansökan i Prisma

Ansökan görs i ansöknings- och ärendehanteringssystem Prisma.

Viktig information

Finansierade projekt beviljas i november 2016. Startdatum för projekt är 2016-01-01 och är inte möjligt att välja. Beviljade projekt får automatiskt ett år förlängd dispositionsrätt av medel efter att projektet avslutats.

Observera att beviljade ansökningar ska vara signerade i Prisma senast 2016-11-30. Både sökande och medelsförvaltare ska logga in och signera "Godkännande av villkor".

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas
Kompletterande anvisningar för kommunikationskriteriet

Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Formas instruktioner till granskare
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Kontaktpersoner

Ansvarig

För specifika frågor angående utlysningen vänligen kontakta:

Anna Vikström, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 00
E-post: anna.vikstrom@formas.se

Mattias Norrby, Forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 21
E-post: mattias.norrby@formas.se

Berit Lundquist, Administrativt stöd, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 56
E-post: berit.lundquist@formas.se

IT-support

Prisma IT-support

Anna Vikström

2016-11-21