Beslutade

Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till unga forskare 2016

Sista ansökningsdatum: 2016-04-14

Beslutsdatum: 2016-11-10

Forskningsrådet Formas utlyser härmed medel för mobilitetsstöd till unga forskare inom rådets alla ansvarsområden. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Beslutslista

Observera att Formas handbok inte gäller för denna utlysning.

Viktiga nyheter för årliga öppna utlysningen 2016

FAQ 2016

Bidrag för mobilitetsstöd till unga forskare

Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Syftet med mobilitetsstödet är att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att besöka nya forskningsmiljöer. Det förväntas att de kommer att utveckla sin akademiska karriär genom att bland annat lära sig nya verktyg, arbeta med forskningsfrågor med en ny inriktning och utvidga sina nätverk. Forskaren kan tillbringa från 8 till 32 månader vid ett värduniversitet eller forskningsinstitut samtidigt som denne är anställd vid det svenska hemuniversitetet eller forskningsinstitutet. Värduniversitetet eller forskningsinstitutet kan ligga i Sverige eller utomlands, men internationella vistelser uppmuntras.

Ansökan om mobilitetsstöd kan göras för mellan 24 och 48 månader, där minst 1/3 av den sammanlagda tiden som man söker medel för ska spenderas vid hemuniversitetet och minst 1/3 ska spenderas vid värduniversitetet. Vistelsen kan också delas upp i flera perioder, men dessa perioder får inte vara kortare än tre månader. Mer än ett värduniversitet eller forskningsinstitut kan besökas. Den tilltänkte bidragstagaren ska stå som projektledare på ansökan. Den tilltänkte bidragstagaren ska under hela tidsperioden vara anställd vid ett svenskt hemuniversitet eller forskningsinstitut som blir medelsförvaltare av bidraget. Det kan vara samma universitet vid vilket doktorsexamen avlades, men det kan även vara ett annat universitet.

Följande kan ansökas om:

 • Sökandens lön vid det medelsförvaltande hemuniversitetet/forskningsinstitutet i enlighet med sökandens befintliga lön eller motsvarande ingångslön vid medelsförvaltaren.
 • Overheadkostnader och direkta lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Bidragsansökningar avseende driftkostnader och kostnader för utrustning kommer inte att beviljas.

Formas täcker kostnaderna för resor tur och retur (för minst en resa till värduniversitetet) för sökanden och medföljande familjemedlemmar. Formas kommer att lägga till en schablonsumma beroende på i) värdlandets kostnadsläge och ii) antalet medföljande familjemedlemmar. Denna schablonsumma baseras på siffror från Arbetsgivarverket.

Projektstart kan ske tidigast 1 januari 2017 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2017. Medel kan sökas för högst fyra år (48 månader).

Det är tillåtet med maximalt ett löpande projektbidrag per sökande (projektledare) som beviljats i någon av Formas öppna utlysningar. Projektansökningar från forskare som redan har ett projektbidrag från någon av Formas öppna utlysningar avvisas därmed utan granskning. Ett projekt räknas som löpande endast under de år medel betalas ut, även om dispositionstiden är längre än så.

Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan till Formas öppna utlysning. De forskare som uppfyller behörighetskraven i mer än en delutlysning (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare och/eller medel för mobilitetsstöd till unga forskare) kan enbart inkomma med en ansökan till en av de utlysningar där de är behöriga att söka.

Det är inte tillåtet för någon sökande eller medverkande part att bidra till att två eller fler identiska eller likalydande ansökningar med olika huvudsökanden skickas in till Formas årliga öppna utlysning. Detta gäller inom och mellan samtliga delutlysningar (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare och/eller medel för mobilitetsstöd till unga forskare). Alla identiska eller likalydande ansökningar kommer att utredas för plagiat och kan avvisas av det skälet.

Riktvärde för bidragets storlek

Bidrag för mobilitetsstöd till unga forskare kan enbart omfatta den sökandes lön samt overheadkostnader och direkta lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Bidrag avseende driftkostnader och kostnader för utrustning kommer inte att beviljas.

Vem kan söka

För att kunna ansöka om mobilitetsstöd ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom de tre senaste åren (för 2016 innebär det tidigast den 1 januari 2013 och före den 1 oktober 2016). Observera att en kopia av examensbeviset på avlagd doktorsexamen ska lämnas in till Formas senast den 1 oktober 2016. Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring, politiska uppdrag eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska anges i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från treårsregeln. Den tilltänkte bidragstagaren ska stå som projektledare på ansökan. Bidrag för mobilitetsstöd till unga forskare får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Vad ansökan ska innehålla

 • Projektets mål och syfte
 • Projektbeskrivning
 • Projektets möjliga samhällsnytta och kommunikation med intressenter/slutanvändare
 • Budget (endast lön och OH)
 • CV och publikationslista
 • Beskrivning av hur projektet och forskningsmiljön vid värd- och hemuniversiteten kommer att bidra till sökandens utveckling, samt en resplan. Ladda ner mall och läs mer under bilaga G.
 • Kopia av diplom eller examensbevis på avlagd doktorsexamen. 
 • Inbjudan från hem- och värdorganisation(er). Bilagan ska innehålla en inbjudan från både hem- och värdorganisation(erna). Inbjudningarna bör innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen samt en försäkran om att nödvändiga faciliteter och resurser kommer att ställas till förfogande.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men Formas rekommenderar att ansökan skrivs på engelska. Formas ordinarie beredningsgrupper har en internationell sammansättning och ansökningar på svenska kommer att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Den sökande kommer inte ges möjlighet att läsa eller göra ändringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska.

Bedömning av ansökan

Formas ordinarie beredningsgrupper bedömer inkomna ansökningar. Den sökande anger själv i vilken beredningsgrupp den önskar få sin ansökan beredd. Sökande kan föreslå upp till tre beredningsgrupper i prioriteringsordning från den rullmeny som finns i ansökningsformuläret. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan är högre i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, kan ansökan - efter samråd med projektledaren - flyttas till annan beredningsgrupp.

Information om beredningsgruppernas inriktningar.

Samtliga grupper bedömer grundforskning och behovsmotiverad forskning inom Formas ansvarsområden. Beredningsgrupperna är problemorienterade och brett definierade för att kunna täcka in Formas ansvarsområden. I varje grupp ingår både aktiva forskare och användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan. Forskarna är i majoritet. Grupperna har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Grupperna kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.
Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fem kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet:

 • Frågeställning
 • Metod och genomförande
 • Vetenskaplig kompetens. För mobilitetsstöd ska även forskningsmiljöns styrka och konkurrenskraft bedömas för både hemuniversitetet och värduniversitetet under detta kriterium.

Kriterier för samhällsrelevans:

Alla kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan. Genusperspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant.

Fördjupad information om Formas bedömningskriterier och beredningsprocess.

Beslut om bidrag

Formas forskarråd planerar att fatta beslut om bidrag den 10 november 2016. Besluten offentliggörs på Formas hemsida samma dag. Besluten kan inte överklagas.

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan om bidrag för mobilitetsstöd till unga forskare lämnas i ansökningssystem Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto.

Länk till Prisma

Ansökan ska innehålla följande information:

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4500 tecken)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1500 tecken)

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet inklusive nyckelreferenser (7 000 tecken).
 • Projektbeskrivning (inklusive referenser) som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken). Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet: i) kortfattad beskrivning av befintlig grundutrustning, ii) kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, iii) bekräftelse på att internationella avtal och regler följs, iv) genusaspekter, v) huvudhandledare om finansiering för en doktorand efterfrågas i ansökan. 
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/slutanvändare (8 000 tecken). Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta och vilka de relevanta intressenterna/användarna av forskningen är samt hur forskningen och dess resultat planeras kommuniceras med dessa intressenter. Inkludera referenser om relevant.

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter (i hela svenska kronor). För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Det visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Specificera lokalkostnader (i hela svenska kronor) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten (i hela svenska kronor) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på lokalkostnader.
 • Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till lönekostnaden. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå.

Etik

 • Anges enbart när relevant för genomförande av projektet. Läs mer i Formas allmänna anvisningar.

Klassificeringar

 • Välj ett ämnesområde.
 • Välj minst en och maximalt tre SCB-koder.
 • Välj minst en och maximalt fem nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Följande bilagor ska bifogas ansökan:

 • Bilaga G. Beskrivning av hur projektet och forskningsmiljön vid värd- och hemuniversitetet kommer att bidra till sökandens utveckling samt en resplan. Mall för bilaga G finns här.
 • Bilaga I. Kopia av diplom eller examensbevis på avlagd doktorsexamen. Sökanden som önskar inkomma med sitt examensbevis till Formas efter den 14:e april men senast den 1:a oktober skriver en notering om detta och laddar upp som en pdf.
 • Bilaga L. Inbjudan från hem- och värduniversitet.

Bilagan ska innehålla en inbjudan från både hem- och värdorganisation(erna). Inbjudningarna bör innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen samt en försäkran om att nödvändiga faciliteter och resurser kommer att ställas till förfogande.

Följande bilagor kan laddas upp om relevant för ansökan:

 • Bilaga J. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén kan dessa laddas upp som bilaga. Maximalt kan bilagor om 4 MB laddas upp i formaten jpg, png eller gif.
 • Bilaga K. Klimat- och miljödata, denna bilaga är obligatorisk för alla ansökningar som avser klimat- och miljöforskning där datainsamling ingår som en viktig del av projektet. Uppgifterna som lämnas kommer att utgöra ett underlag för granskningen av ansökan. Utifrån bilagan kan Formas ange särskilda villkor för datapublicering samt bevilja bidrag för detta. Notera att svenska universitet, högskolor och andra myndigheter ansvarar för säker förvaring av de data som samlas in genom deras verksamhet. Bidrag till datalagring som kan anses ligga inom myndighetens ansvar ska inte ingå i ansökan. Data ska publiceras inom rimlig tid och ska vara tillgängliga genom relevanta nationella och/eller internationella organisationer för datapublicering. Mallen för datapublicering som finns tillgänglig från ECDS (Environment Climate Data Sweden - www.smhi.se/ecds) ska användas.

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • Efter registrerad ansökan kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Beredningsgrupper

 • Välj i prioriteringsordning tre beredningsgrupper där du önskar få din ansökan granskad.

Medverkande

 • Den sökande bjuder in eventuella medverkande administratörer (inte en del av projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret). Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Den sökande bjuder in medverkande administratörer genom att söka deras för- och efternamn samt e-mail adress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-mailadress krävs).

CV

Den sökande hämtar de uppgifter från sin personliga profil som är relevanta för den aktuella ansökan.

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå. 
 • Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar. Ange eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag). 
 • Meriter och utmärkelser:
  - Handledda personer: T ex examensarbetare; ange det totala antalet samt namnge de upp till tio mest relevanta
  - Bidrag erhållna i konkurrens, ange upp till tio av de mest relevanta
  - Priser och utmärkelser, ange upp till tio av de mest relevanta
  - Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska den sökande forskarens hela bibliometriska profil summeras (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) H-index och/eller eventuella andra relevanta citeringsmått (ange enligt vilken databas: t.ex. Web of Science, Scopus, Google Scholar), ii) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), iii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.

Under övriga meriter läggs även andra meriter som är relevanta för ansökan, som till exempel populärvetenskapliga texter samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation, de upp till tio mest relevanta.

 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till tio mest relevanta.

Publikationslista

 • Den sökande forskaren anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Formas instruktioner till granskare
Användarstöd för Prisma
Sök i Prisma

Kontaktinformation

Här finns kontaktuppgifter till ansvariga för respektive beredningsgrupp.

För mer specifika frågor angående utlysningen vänligen kontakta:

Karin Önneby, forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)8-775 40 22
E-post: karin.onneby@formas.se

Karin Önneby

2016-11-10