Beslutade

Andra utlysningen inom programmet Skogsråvaror och biomassa: hållbar primärproduktion

Sista ansökningsdatum: 2015-02-11

Beslutsdatum: 2015-06-16

Formas utlyser 75 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt inom hållbar primärproduktion av skogsråvaror och biomassa, där biomassan kan komma från skogs-, jord- eller vattenbruk. Det utlysta beloppet fördelas på 25 miljoner kronor per år i tre år (2015-2017).

Beslutslista 2015-06-16

Expert panel 2015

2014-12-19: Mycket viktig information till sökande i denna utlysning

Ansökningssystemet Prisma börjar inte användas för ansökningar till Formas i januari 2015 så som tidigare planerat och som angetts för denna utlysning. Istället kommer Formas hittillsvarande ansökningssystem Formas Direct att användas också under 2015.

Anledningen till beslutet att inte övergå till Prisma i dagsläget är att vissa krav, som är specifika för Formas och som fungerar väl i nuvarande system, ännu inte bedöms vara tillräckligt kvalitetssäkrade i Prisma. Delar av Formas interna förberedelsearbete behöver också slutföras under 2015. För ytterligare generell information om beslutet att inte införa Prisma i nuläget, se Formas hemsida.

Utlysningstexten har kompletterats med ytterligare information kring hur ansökan ska utformas, se under ”Ansökan” nedan.

Observera också att beslutsdatum har tidigarelagts.

Det övergripande målet med utlysningen är att ta fram ny kunskap som ska bidra till att utveckla hållbar produktion av förnybar biomassa. Satsningen syftar också till att stärka svensk forskning och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Samfinansiering och samverkan med näringsliv eller andra aktörer (t.ex. regioner, myndigheter, intresseorganisationer eller kommunala bolag) ska eftersträvas där sådan är relevant och lämplig. Ett riktvärde för samfinansiering är 25 procent av projektets totala budget. Beroende på forskningens område och inriktning kan det i vissa fall vara lämpligt med en högre samfinansiering, motsvarande 50 % av projektets totala budget (starkt tillämpad forskning och utvecklingsprojekt), medan det i andra fall kan vara lämpligt med betydligt lägre, eller ingen, samfinansiering (t.ex. kritiskt granskande forskning). Samfinansieringen kan till exempel vara in kind (såsom arbetstid), kontanta medel, experimentkostnader och/eller finansiering av samverkansdoktorander, exempelvis kommun- eller industridoktorander. Eventuella egna medel, kontanta eller in-kind, från universitet och forskningsinstitut kan inte räknas in i den begärda samfinansieringen. Detsamma gäller medel från andra statliga forskningsfinansiärer.

Forskningen ska behandla frågor med anknytning till hållbar primärproduktion av skogsråvara och biomassa. För vägledning av relevans används Formas Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi, som Formas tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten avrapporterade till regeringen våren 2012, och NRA 2020, som är en nationell forskningsagenda för skogssektorn och som har tagits fram av Skogsindustrierna i samverkan med företag, forskare, myndigheter och forskningsfinansiärer. Mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt uppmuntras när de passar för den aktuella frågeställningen.

Bakgrund
Utvecklingen av en s.k. biobaserad samhällsekonomi pågår i ökande takt världen över. Svensk forskning inom dessa områden håller en hög kvalitet och Sverige har konkurrensfördelar, bl.a. genom god tillgång på biomassa från skogen. Inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, har området en central position. I EU:s 2020-strategi pekas området ut som ett av de viktigaste utvecklingsområdena. Klimatfrågan, minskad användning av fossila råvaror och brist på naturresurser är stora utmaningar. En central åtgärd för att komma till rätta med detta är att utveckla hållbar produktion, användning och förädling av förnybar biomassa.

Forskningsrådet Formas har under 2013 fått ökat anslag från regeringen för forskning och samfinansierad forskning om skogsråvaror och biomassa under perioden 2014-2016. Mellan 2015 och 2017 avsätts 25 miljoner kronor per år i tre år för forsknings- och utvecklingsprojekt om hållbar primärproduktion av skogsråvaror och biomassa. Ytterligare utlysningar av medel till forskning om skogsråvaror och biomassa kommer att genomföras successivt under 2015-2016.

Inspirationsmöte
Formas arrangerade ett inspirations- och matchmakingmöte torsdag 9 oktober. Där möttes myndigheter och organisationer för att presentera sin syn på behovet av ny kunskap inom hållbar primärproduktion av förnybar biomassa och kontakter knöts mellan forskare och representanter för näringsliv och myndigheter.

Presentationer vid inspirationsdagen 9 oktober

Sökande
Behörighetskriterierna är desamma som för forsknings- och utvecklingsprojekt enligt Formas Handbok 2014, d v s stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande och medsökande måste ha avlagt doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från eventuella samfinansieringspartners).

Ansökan
Ansökan ska utformas i enlighet med de anvisningar för ansökningar om medel för forskning- och utvecklingsprojekt som finns i Formas Handbok 2014. Handboken innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska eftersom den kommer att bedömas av en internationell expertpanel.

Observera: I Formas Handbok 2014, vilken gäller för denna utlysning, finns i kapitel 1 angivet ett antal begränsningsregler om maximal arbetstid i projektet samt tillåtet antal pågående Formasprojekt. Dessa begränsningsregler gäller enbart för Formas årliga öppna utlysning och inte för denna utlysning.

Ansökan görs i Formas webbaserade system Formas Direct och ska innehålla:

Bilaga A (Forskningsprogram, max 25,000 tecken)

Bilaga B1 (Budget, nedladdningsbar mall i Formas Direct)

Bilaga B2 (Kommentarer till budget, max 2 sidor)

Bilaga C (CV, max 8 000 tecken/sökande).

Bilaga D (Publikationslista, max 8 000 tecken/sökande)

Bilaga L1 (Samfinansiering, Excel-formulär, laddas ned här)

Bilaga L2 (Kommentarer och motivering till samfinansieringen, max 1 sida)

Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska i ansökan.

Notera att ansökningar som ligger utanför utlysningens område kan komma att avvisas utan beredning.

Ansökan kan registreras i Formas Direct 22 december 2014 - 11 februari 2015 kl. 24.00.
Teknisk support är öppen till kl. 16.30 sista ansökningsdag.

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare:
Karin Perhans, Formas, Telefon: +46 (0)8 775 40 36, E-mail: karin.perhans@formas.se

Administrativt stöd, forskningsadministratör:
Kenneth Nilsson, Formas, Telefon: +46 (0)8 775 40 40, E-mail: kenneth.nilsson@formas.se

IT-support (endast IT-tekniska frågor):
Jan Danielsson, Formas, Telefon: +46 (0)8 775 40 43, E-mail: jan.danielsson@formas.se

2014-07-07