Beslutade

Akutbidrag 2015

Sista ansökningsdatum: 2015-12-31

Beslutsdatum: 2016-01-20

Akutbidrag möjliggör för forskare att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla om extrema händelser som stormfällda skogar, bristfälliga byggnadskonstruktioner som rasat under snötryck, utsläpp av miljöskadliga ämnen efter haverier eller andra särskilda omständigheter som kräver att studien inleds omedelbart. Akutbidrag kan även sökas för att utnyttja tillfälliga material.

Ny utlysningsperiod 2016-01-01--2016-12-31. Ansökan behandlas löpande under utlysningsperioden.

Observera att Formas handbok 2015 inte gäller för denna utlysning.

Bidrag kan sökas för

Akutbidrag beviljas för högst ett år. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Forskningsfrågorna ska ligga inom något av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Bidraget kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och teknisk personal samt driftskostnader (till exempel förbrukningsartiklar och resor). Kostnader för deltagande i konferenser och publicering i tidskrifter beviljas inte akutbidrag.

Riktvärde för bidragets storlek

Riktvärdet för bidragets storlek är relaterat till kostnaderna för genomförandet av projektet under ett år. Den sökande bör tydligt specificera kostnaderna för att utföra det akuta projektet med avseende på arbetsplanen.

Vem kan söka

För att få söka ett akutbidrag måste projektledaren och eventuell medverkande ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Vad ansökan ska innehålla

 • Projektets relevans och mål
 • Projektbeskrivning
 • Samhällsrelevans och kommunikationsplan
 • Budget

 

Bedömning av ansökan

Formas bedömer ansökningar om akutbidrag. När så är relevant bedöms ansökan även av externa granskare. Granskning av okomplicerade fall kan oftast göras inom sex veckor, medan ansökningar som kräver extern granskning tar längre tid.

Ansökan bedöms utifrån dess akuta karaktär, kriterier för vetenskaplig kvalitet (frågeställning, metod och genomförande, vetenskaplig kompetens) samt utifrån samhällsnytta (frågeställningens samhällsnytta och kommunikation med intressenter/användare).

Beviljat bidrag

Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Ansökan i Prisma

Ett akutbidrag kan sökas löpande under året hos Formas.Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Om ansökan kräver internationell granskning kan en svensk projektbeskrivning översättas till engelska av Formas.

Grundinformation

 • Startmånaden för projektets genomförande kan sättas tidigast en månad efter att ansökan har skickats in.
 • Projektet kan sammanlagt vara 12 månader och löpa över två kalenderår, beroende på när projektet avses starta.

Projektinformation

 • Forskningsprogram – projektets relevans och mål
  Under denna rubrik ska projektets akuta karaktär särskilt beskrivas. Forskningsfrågorna ska ligga inom något av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
  Här beskrivs även mål och syfte med projektet samt en bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt av forskningsområdet inklusive nyckelreferenser.
 • Forskningsprogram – projektbeskrivning
  Under denna rubrik beskrivs projektets arbetsplan och upplägg vilket innebär en beskrivning av teori, metod och genomförande. Ange även om det behövs någon specifik grundutrustning för projektet som finns tillgänglig, eller som avses sökas medel för.
  Var noga med att beakta genusaspekter där det är relevant.
 • Forskningsprogram – samhällsrelevans och kommunikationsplan
  Under denna rubrik ges en beskrivning av projektets samhällsnytta samt en plan för hur kommunikationen med intressenter och slutanvändare kommer att ske. Beskriv kortfattat de nationella och internationella samarbeten som är relevanta för projektet. Bekräfta i förekommande fall att internationella avtal och regler följs samt ange om några etiska överväganden har tagits.

Budget

 •  Löner inklusive sociala avgifter (i hela svenska kronor) för varje projektdeltagare.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Det visar om projektdeltagaren bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet
 • Specificera driftskostnader och lokalkostnader (i hela svenska kronor).
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten (i hela svenska kronor) när övriga belopp har skrivits in. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Om annat än OH-kostnader ingår bör detta specificeras i projektbeskrivningen.

Etik

Klassificeringar

 • Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Välj minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden (max tre sammanslagna SCB-koder kan väljas).
 • Välj minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

 • Generellt krävs inga bilagor till ansökan. Om sökande anser sig behöva beskriva sitt projekt med figurer, tabeller/bilder och text, som är svåra att skriva i projektinformationen, kan en bilaga laddas upp. Bilagan kan inte vara större än 4 MB.

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Saknas ditt lärosäte i listan så kontakta lärosätet som då måste skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • Efter registrerad ansökan kommer din medelsförvaltare automatiskt att få din ansökan. Medelsförvaltaren har därefter sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för signatur.

Beredningsgrupper

 • Gör inget val här, beredningsgrupp väljs av Formas.

Medverkande

 • Medverkande forskare (tidigare medsökande) och medverkande administratörer bjuds in i ansökan via Prisma. Viktigt att tänka på när medverkande bjuds in är att
 • Medverkande måste har registrerat sig själv i Prisma.
 • Den medverkandes e-post adress måste vara den samma som den medverkande har registrerat i Prisma.

CV

 • Till ansökan knyts relevanta uppgifter från den sökandes profil. Ingen separat CV pdf-fil laddas upp till denna ansökan.
  Dock måste den sökande hämta uppgifter från sin profil som läggs till denna ansökan genom att klicka på redigera och ta fram
 • Anställningar - max 3 anställningar kan läggas till
 • Postdoktorvistelse – max 3 postdoktorsvistelser kan läggas till
 • Forskarutbyten – inte nödvändigt att inkludera i denna ansökan
 • Uppehåll i forskningen – inte nödvändigt att inkludera i denna ansökan
 • Utbildning – Forskarutbildning med examen på doktorsnivå är ett krav för sökande
 • Övriga meriter kan läggas till om de är relevanta för att styrka den sökandes kompetens att leda projektet.

Publikationslista

Max 10 publikationer för sökande och medverkande forskare.

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd  för Prisma
Sök i Prisma

Observera att Formas handbok 2015 inte gäller för denna utlysning.

Kontaktpersoner 

För frågor om innehållet i utlysningen eller hur man fyller i ansökningsformuläret, vänligen kontakta:

Ansvarig forskningssekreterare:

Kristina Laurell, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 59
E-mail: kristina.laurell@formas.se

Administrativt stöd, forskningsadministratör:

Berit Lundquist, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 46
E-mail: berit.lundquist@formas.se

IT-support

Prisma IT-support

Kristina Laurell

2015-11-10