Beslutade

Riktad satsning inom programmet Hållbart samhällsbyggande – femte utlysningen

Sista ansökningsdatum: 2016-02-18

Beslutsdatum: 2016-06-22

Forskningsrådet Formas utlyser härmed 211 miljoner kronor under fem år (2016-2020) för forskning inom hållbart samhällsbyggande, inriktat mot forskning om planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön och innefattande samtliga skalnivåer: regioner, städer, stadsdelar, kvarter, infrastruktur, byggnader och anläggningar. Satsningen syftar till att stärka svensk forskning, öka samarbetet mellan olika aktörer i samhället, såsom akademi, näringsliv, offentlig sektor, branschföreningar och liknande samt stärka den internationella samverkan inom området.

Beslutslista

Utlysningen består av fem delutlysningar för olika typer av projekt. Delutlysningarna med tillhörande budget anges i följande tabell

Delutlysningar 2016 2017 2018 2019 2020

Forskningsprojekt (möjlighet till längre och större projekt än Formas traditionella forskningsprojekt)

24 24 24 24 24
Forskningsprojekt för framtidens forskningsledare
10 10 10 10  
Utvecklings- och demonstrationsprojekt 7 7 7    
Internationell samverkan (gästforskare och postdok) 5 5      
Forskarskolor 5 5 5 5  
Summa 51 51 46 39 24
Miljoner kronor per år          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den angivna budgeten för respektive delutlysning ska ses som indikativ och kan komma att justeras mellan delutlysningarna beroende på söktryck och kvalitet hos inkomna ansökningar.

IQ Samhällsbyggnad, Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF), Svenskt Vatten Utveckling (SVU), stiftelsen Bergteknisk forskning (BeFo) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samarbetar med Formas i utlysningen genom att bidra med medfinansiering och/eller genom att förmedla kontakter till näringslivet, offentliga organisationer och andra samhällsbyggandets aktörer.

Samfinansiering och samverkan med samhällsbyggandets aktörer är en förutsättning för stöd. Samfinansiering och samverkan ska redovisas och motiveras i ansökan. Samverkan kan till exempel ske genom att forskningsfrågor formuleras gemensamt och projekten genomförs med aktivt deltagande av olika aktörer. Samfinansieringskravet skiljer mellan delutlysningarna. För forskningsprojekt och forskningsprojekt för framtidens forskningsledare är kravet minst 35 procent av projektets totala budget. För utvecklingsprojekt är kravet minst 50 procent av den totala budgeten och för delutlysningen för forskarskolor 25 procent. För delutlysningen för internationell samverkan krävs ingen samfinansiering. Samfinansiering kan till exempel vara "in-kind" (såsom arbetstid), kontanta medel, experimentkostnader och/eller finansiering av samverkansdoktorander, exempelvis kommun- eller industridoktorander. Eventuella egna medel i projektet, kontanta eller "in-kind", från universitet och forskningsinstitut kan inte räknas in i den begärda samfinansieringen. Detsamma gäller andra statliga forskningsmedel.

Delutlysningen för forskningsprojekt ger möjlighet till att söka längre och något större projekt än Formas traditionella forskningsprojekt. Ett riktvärde för Formas finansiering av projekten är 2 miljoner kronor per år. Projektets omfattning i tid och budget kommer att bedömas i relation till förväntad nytta av projektet.

I delutlysningen för utvecklings- och demonstrationsprojekt kan stöd sökas för upp till tre år. Ett riktvärde för Formas finansiering av projekten är 1,5 miljoner kronor per år.

Delutlysningen för framtidens forskningsledare syftar till att stödja den långsiktiga utvecklingen hos nyetablerade forskare. Ett riktvärde för Formas finansiering av projekten är 2 miljoner kronor per år. Doktorsexamen ska ha avlagts mellan två och åtta år före ansökningstillfället, dvs. tidigast 18 februari 2008 och senast 18 februari 2014. Föräldraledighet, sjukdom eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska specificeras i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från åttaårsregeln.

Delutlysningen för internationell samverkan avser stöd för inkommande eller utresande forskare eller postdok under 1-2 år. Ett riktvärde för sökta medel är 1 miljon kronor per år. Samverkan kan ske genom en längre vistelse eller flera kortare. Minst 20 % av den totala tiden som anslaget söks för ska spenderas vid lärosätet i hemlandet respektive värdlandet, men vistelsernas längd och frekvens avgörs av den sökande. Ansökan ska innehålla en tidsatt plan över samtliga planerade vistelser. Vid ansökan om postdok ska doktorsexamen ha avlagts tidigast fem år före ansökningstillfället, dvs. tidigast 18 februari 2011, och senast 1 juni 2016.

Delutlysningen för forskarskolor för doktorander avser kostnader för att koordinera forskarskolan och kostnader i samband med aktiviteter som till exempel kurser, studiebesök, praktik och workshops. Ett riktvärde för Formas finansiering av projekten är 1 miljon kronor per år. Ansökan ska innehålla en detaljerad och tidsatt översikt över samtliga aktiviteter som planeras inom forskarskolan. Nära samverkan med näringsliv, industri, förvaltning och/eller samhället i övrigt bör i de flesta fall ses som en förutsättning under hela forskarskolan, eftersom ett viktigt syfte är att etablera och stärka doktorandernas nätverk.

För att stödja samverkan och kommunikation planeras en kick-off-konferens under 2017. Närvaro och presentation av projektmål och upplägg förväntas av alla huvudsökande som erhåller finansiering i utlysningen, och inbjudan kommer att gå ut brett till näringsliv, myndigheter och övriga intressenter.

Bakgrund

Enligt forsknings- och innovationspropositionen 2012 ska Formas under 2016 avsätta minst 100 miljoner kronor i ett forskningsprogram som innebär en förstärkning av den befintliga forskningen om hållbart samhällsbyggande. Detta innebär en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2015. Formas har under 2013 - 2014 gjort fyra utlysningar inom forskningsprogrammet. Forskningssatsningen bör enligt forskningspropositionen omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt. Satsningen bör vara tydligt åtgärdsinriktad.

Utlysningen

Hållbart samhällsbyggande är ett brett begrepp som innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö för att uppnå ökad ekologisk, ekonomisk och social inklusive kulturell hållbarhet. Ett hållbart samhällsbyggande måste utgå från ett helhetsperspektiv och ta fasta på samtliga hållbarhetsbegreppets dimensioner. De stora utmaningar samhället står inför ställer oss inför behov av ökad samverkan mellan olika delsektorer och intressen inom samhällsbyggandets olika områden. Detta kräver också att forskningen om planering, byggande och stadsutveckling omfattar samverkan och en kombination av flera relevanta discipliner. Exempel på utmaningar som ställer nya krav på samhällsbyggandet är: förväntade klimatförändringar, stora belastningar på miljön, krav på resurseffektivitet, stora och ökande kostnader inom samhällsbyggandet, sociala omvandlingar och demografiska förändringar, frågan om demokrati och inflytande, strukturomvandlingar med krympande regioner och ökande koncentration till storstadsregioner, infrastrukturella problem, ökande behov av nya bostäder, en funktionell och energieffektiv bebyggelse med väl fungerande försörjningssystem, samt ett befintligt byggnadsbestånd i stort behov av upprustning.

Syftet med utlysningen är att finansiera projekt som bidrar till kunskaps- och kompetensutvecklingen inom området hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattar områdesmässigt såväl stadsplanering, regional planering, stadsbyggnad, stadsutveckling och livsmiljöer som byggnader, bebyggelse, anläggningar samt byggande och förvaltning. Ansökningar inom utlysningen ska behandla frågeställningar som främjar och kritiskt studerar samhällsbyggandets utmaningar ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt och kulturellt perspektiv. Den föreslagna forskningen får gärna vara åtgärdsinriktad, ämnesövergripande och mångdisciplinär men kan också vara disciplinär. Utlysningen välkomnar ansökningar inom såväl teknik och naturvetenskap som inom samhällsvetenskap och humaniora.

Forskningen ska samverka med andra relevanta aktörer, nationellt och internationellt och i nära samverkan med samhällsbyggnadssektorn och intresseorganisationer. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer och akademin där ny kunskap utvecklas ger förutsättningar för att kunskapen ska ge snabbare avtryck i praktiken och att satsningens syfte att vara åtgärdsinriktad ska kunna uppfyllas. Denna utlysning ger möjlighet för de olika aktörerna att arbeta tillsammans.

Sökande

Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande och medsökande ska ha avlagt doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från samfinansieringspartner).

Ansökan och tidsplan

Obs: En och samma ansökan kan inte lämnas in till mer än en delutlysning.

Ansökan ska utformas i enlighet med de generella anvisningar för ansökningar om medel för forskning- och utvecklingsprojekt som finns i Formas Handbok 2015. Handboken innehåller en utförlig beskrivning av Formas policy, regler, former av projektstöd och ansökningsförfarande, samt information om hur ansökningarna bedöms. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur stödet fördelas på olika poster och uppdelat på direkta och indirekta kostnader (overhead). Stödet kan användas för anställningar för forskare eller doktorander, resor, workshops, provtagning, analyser, utrustning och andra projektrelaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Genusperspektiv bör alltid beaktas i projektförslag där så är relevant.

Ansökan ska innehålla projektbeskrivning, budget, CV och publikationslista, samt beskrivning och motivering av samfinansiering och samverkan.

Observera: I Formas Handbok 2015, vilken gäller för denna utlysning, finns angivet ett antal begränsningsregler om maximal arbetstid i projektet samt tillåtet antal pågående Formasprojekt. Dessa begränsningsregler gäller enbart för Formas årliga öppna utlysning och inte för denna utlysning.

Ansökan görs i Formas webbaserade system Formas Direct och ska innehålla:

Bilaga A (Projektbeskrivning, max 25,000 tecken)

Bilaga B1 (Budget, nedladdningsbar mall i Formas Direct)

Bilaga B2 (Kommentarer till budget, max 2 sidor)

Bilaga C (CV, max 8 000 tecken per sökande/medsökande).

Bilaga D (Publikationslista, max 8 000 tecken per sökande/medsökande)

Bilaga L1 (Samfinansiering, Excel-formulär, laddas ner här)

Bilaga L2 (Kommentarer och motivering till samfinansieringen, max 1 sida)

Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska i ansökan.

Utlysningen stänger och ansökan ska vara registrerad i Formas Direct den 18 februari 2016 kl. 24.00. Teknisk support är öppen till kl. 16.00 sista ansökningsdagen. Bilaga S (underskrifter) måste vara Formas tillhanda senast 25 februari 2016.

Tillsammans med IQ Samhällsbyggnad arrangerar Formas ett ”inspirations- och matchmakingmöte” den 17 november, där myndigheter och organisationer får möjlighet att belysa forskningsbehovet inom hållbart samhällsbyggande från olika perspektiv och där kontakter kan knytas mellan forskare och representanter för samhällsbyggnadssektorn. Se Formas Kalender.

Bedömning och uppföljning

Ansökningarna kommer att bedömas av en särskilt utsedd expertpanel som utgörs av aktiva, kvalificerade forskare och personer med kompetens att bedöma relevans och nytta av forskningen. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån Formas kriterier för vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta (Formas handbok 2015) samt ett kriterium för excellens och potential hos huvudsökande i delutlysningen för framtidens forskningsledare. Samfinansieringen och samverkan bedöms inom Formas ordinarie kriterier. Förutom dessa bedömningskriterier kan beredningsgruppen även ges mandat att beakta ansökningarnas ämnesmässiga fördelning.

Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska eftersom den kommer att bedömas av en internationell expertpanel.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut den 22 juni 2016.

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare:
Conny Rolén, Formas,
Telefon: +46 (0)8 775 40 30
E-mail: conny.rolen@formas.se

Ansvarig forskningsadministratör:
Elisabeth Tejme, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 17
E-mail: elisabeth.tejme@formas.se

IT-support (endast IT-tekniska frågor):
Jan Danielsson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 43
E-mail: jan.danielsson@formas.se


Kommun- och industridoktorander, samverkansdoktorander - Akademin, kommunen, näringslivet/organisationen utvecklar projektet tillsammans. Vilka parter som bör samverka avgörs av valet av forskningsfråga. Huvudhandledaren ska finnas inom akademin och en biträdande handledare inom kommunen/näringslivet/organisationen.  Avhandlingsarbetets omfattning bör anpassas till de olika aktörernas behov, halvtidsanställning samt lic-avhandling kan t ex vara lämplig i vissa fall.

Conny Rolén

2016-06-22