2017-02-20

Sverige behöver en miljöanalysfunktion

Formas har lämnat synpunkter på miljö- och energidepartementets promemoria Redovisning av uppdrag: Inrättande av analysfunktion M2016:A. Formas menar att funktionen bör placeras hos en organisation som har kunskap om och förankring i miljösektorn och då helst hos en myndighet som kan säkerställa oberoende, legitimitet och långsiktig stabilitet.

Det var Miljömyndighetsutredningen som i sitt slutbetänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) visade på behovet av att förbättra nyttiggörande av miljörelaterad forskning.

I Budgetpropositionen för 2017 talade regeringen om att en miljöanalysfunktion ska inrättas. Uppdraget blir att sammanställa och sammanfatta ny och befintlig forskningskunskap och att göra den tillgänglig för myndigheter och beslutsfattare.

Att en analysfunktion ska inrättas lyftes också upp i forskningspropositionen. Funktionens uppdrag är tänkt likna det som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, utför på medicinens område och som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, utför inom dess områden.

För att åtgärder inom miljöområdet ska ha trovärdighet och effekt krävs att deras kunskapsgrund och evidensbas sammanställs, utvärderas och presenteras. På så sätt blir det ett nödvändigt, men inte alltid tillräckligt, underlag för att kunna utveckla ny policy och god förvaltning.

Regeringen anser att analysfunktionen för miljöarbetet bör etableras under 2018. Funktionen bör bygga på erfarenheter och arbetssätt från projektet evidensbaserad miljöförvaltning, EviEM, som finansieras av Mistra fram till årsskiftet 2018.

Finansiering av den nya permanenta funktionen kommer att ske via Formas men frågan om var funktionen ska placeras är ännu inte beslutat. 

I korthet anser Formas att:

  • Syftet med analysfunktionen och utformningen av dess uppdrag bör klargöras och beslut om placering fattas inom en snar framtid.
  • Analysfunktionen bör placeras hos en aktör som varken är forskningsutförare eller ansvarig för miljöpolicy.
  • Analysfunktion bör placeras hos en organisation med kunskap om, och förankring inom miljösektorn.
  • Analysfunktionens oberoende, legitimitet och långsiktiga stabilitet säkerställs bäst genom en placering hos en myndighet.


Hela Formas svar

Elisabet Blomberg

2017-02-20