2016-09-19

Nya forskningssatsningar i budgetpropositionen

Regeringen satsar 2,8 miljarder kronor på svensk forskning och innovation. För Formas del innebär det successiva höjningar av forskningsanslagen med början redan nästa år. Formas får ökade anslag med 25 miljoner kronor år 2017, en summa som trappas upp fram till år 2020 då anslaget beräknas öka med 350 miljoner kronor.

Av de höjda forskningsanslagen på 2,8 miljarder ska 680 miljoner kronor gå till forskningssatsningar som ska möta globala samhällsutmaningar. Forskning kring klimat, hälsa och livsvetenskap, migration, digitalisering och ett hållbart samhällsbyggande kommer därför att få ökade resurser. 

Totalt satsar regeringen 845 miljoner kronor på innovation. Det innebär bland annat en utbyggnad av de strategiska innovationsområdena med 500 miljoner kronor fram till och med 2020 via Formas och Vinnova.

2,8 miljarder kronor i höjda anslag till svensk forskning

”Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Därför investerar regeringen i att bygga ett modernt kunskapssamhälle med högkvalitativ forskning som stärker närings- och samhällslivet i hela Sverige. I budgetpropositionen föreslår regeringen därför att de årliga anslagen till forskning successivt höjs med 2 815 miljoner kronor SEK. År 2017 höjs anslagen till forskning och innovation med 390 miljoner kronor. Anslagen fortsätter sedan att höjas så att den totala anslagshöjningen blir drygt 2,8 miljarder till år 2020. De ökade statliga resurserna ska bland annat gå till att öka svenska universitets och högskolors basanslag för forskning och på så sätt ge dem bättre förutsättningar att agera långsiktigt och ansvarsfullt.”

Regeringens pressmeddelande

845 miljoner kronor till en kraftsamling för innovation

”Sverige är ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder. Men konkurrensen hårdnar. Allt fler länder kan erbjuda attraktiva miljöer för globala kunskapsbaserade företag. För att Sverige ska behålla sin framskjutna position som forsknings- och innovationsland krävs fokus på att få ut mer innovation, fler innovativa tillväxtföretag och fler jobb ur de investeringar som staten gör i forskning och utveckling. Detta så att fler svenska innovationer kan komma till nytta och bidra till hållbar tillväxt.”

Regeringens pressmeddelande

John Tumpane

2016-09-19