2017-01-30

Tydligt fokus på forskning och innovation i livsmedelsstrategin

Idag presenterade regeringen en ny livsmedelsstrategi som är en gemensam överenskommelse mellan regeringen, allianspartierna och vänsterpartiet. Visionen är att livsmedelskedjan ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

Foto: Mostphotos

I strategin finns tre delmål: Regler och villkor, Konsument och marknad, och Kunskap och innovation, varav det sista speciellt rör Formas områden.

- Sverige har halkat efter i livsmedelsforskning de senaste åren. Det krävs nya satsningar, vilket är en av de viktigaste sakerna regeringen har identifierat i den nya strategin, säger Johanna van Schaik Dernfalk, Fil. Dr. och enhetschef för Miljö och Areella näringar på Formas.

Det uttalade målet för Kunskap och innovation är att öka produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samtidigt som satsningen bidrar till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

En viktig del är att ny kunskap ska produceras i samverkan mellan lärosäten, industriforskningsinstitut, företag och andra aktörer.

- I strategin uppmanar regeringen sektorn att ta en tydligare beställarroll och kräver att de olika aktörerna inom livsmedelskedjan ska ha ett bättre samarbete. På Formas kommer vi behöva samverka mer med de andra aktörerna vilket vi tycker är väldigt bra. Det krävs för att kunskapen snabbare ska komma till nytta, säger Johanna van Schaik Dernfalk.

Mellan 2016 och 2019 satsas en miljard på åtgärder inom livsmedelsstrategin. Pengarna hämtas från statsbudgeten och landsbygdsprogrammet.

Inom kort kommer en handlingsplan presenteras för hur regeringen tänker sig arbetet för att nå målen och visionen i livsmedelsstrategin.

Livsmedelsstrategin på regeringens hemsida

Formas underlag till livsmedelsstrategin

Beatrice Rindevall

2017-01-30