2016-11-11

Formas beviljar 54 miljoner till forskning om djurskydd

Formas forskarråd har beslutat att bevilja 54 miljoner kronor till forskning om djurskydd och djurskyddbefrämjande åtgärder. Av 66 sökande har 11 forskningsprojekt beviljas medel.

Utlysningen och beredningen har skett i samråd med Jordbruksverket och är ett resultat av forsknings- och innovationspropositionen från 2012.

- De projekt som beviljats medel idag täcker viktiga områden för att förstå och förbättra djurens välfärd. Jag är också glad att forskningsprojekten omfattar både hur man håller och transporterar djur, eftersom djurvälfärdsfrågor måste beaktas i alla led i produktionen, säger Johanna van Schaik Dernfalk, chef för forskningsenheten för Miljö och Areella näringar.

Läs Formas pressmeddelande

Elisabet Blomberg

2016-11-11