Formas uppdrag

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vår verksamhet är uppdelad i tre delar: forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt forskningskommunikation.

Formas finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet genom olika sorters utlysningar som forskare kan söka. Totalt fördelar vi 1,3 miljarder till olika forskningsprojekt, ungefär hälften av de medlen delas ut genom vår årliga öppna utlysning där forskare själva identifierar forskningsbehov inom våra ansvarsområden, miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Det innebär forskning inom områden som exempelvis klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, jordbruk, skogsbruk och stadsplanering. Den andra hälften av forskningsmedlen går framförallt till riktade nationella och internationella satsningar, med fokus på ett visst forskningsområde.

Vi arbetar också med att utvärdera och analysera våra insatser och bistår med underlag till regeringens forskningspolitik. Genom bland annat webbtidningen Extrakt, Formas digitala kanaler och frukostseminarier bidrar vi även till att popularisera och kommunicera forskning och forskningsresultat.

Formas kommer under 2018 att inrätta en funktion för miljöanalys, som ska ha i uppdrag att sammanställa och sammanfatta befintlig forskning och stödja arbetet med att nå de svenska miljömålen. Formas miljöanalysfunktion kommer att ha en egen beslutande nämnd.

Från 2018 blir Formas också värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet, en ny nämndmyndighet som ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

Formas arbete utgår från en vision och en mission.

Vision:

  • Kunskap bygger en hållbar värld


Mission:

  • Vi möjliggör forskning för en hållbar utveckling


Formas arbete styrs av en förordning med en Instruktion och två regleringsbrev, ett från Miljö- och energidepartementet och ett från Näringsdepartementet

Elisabet Blomberg

2017-12-01