En ny myndighet

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet startar sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Rådet kommer att ha sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Vid årsskiftet 2017/18 träder den nya klimatlagen i kraft. Sverige har också fått nya klimatmål. Tillsammans med klimatmålen och klimatlagen blir rådet en del i det nya svenska klimatpolitiska ramverket.

Rådets uppdrag

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå dit har riksdagen i ett blocköverskridande beslut skapat det klimatpolitiska ramverket och inrättat Klimatpolitiska rådet.

Rådet ska vara ett oberoende expertorgan. Ledamöterna ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser, ge regeringen goda råd för fortsättningen och bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Klimatomställningen kräver långsiktigt och uthålligt arbete som ständigt utvecklas i ljuset av ny kunskap. Och där klimatfrågan genomsyrar all relevant politik.

Klimatpolitiska rådet ska bidra till att ambitionerna i det klimatpolitiska ramverket förverkligas - att omställningen går i rätt riktning och i rätt tempo, både på kort och lång sikt.

Ledamöter

I december 2017 utsåg regeringen ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till Klimatpolitiska rådet. Samtliga utses för tre år.

  • Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom
  • Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet 
  • Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet
  • Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
  • Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola
  • Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
  • Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas
  • Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH

Kansli

Regeringen har utsett Ola Alterå till kanslichef för det Klimatpolitiska rådet. Han har en bred bakgrund från både näringsliv och politik och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi. 

Formas har fått i uppdrag att vara värdmyndighet till Klimatpolitiska rådet. Det innebär att Formas ska stå för kansli och lokaler samt stödja med handläggning, administration och kommunikation.

Nyheter om Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådets instruktion

Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Kontakt

Klimatpolitiska rådet
Box 1206, SE-111 82 Stockholm
Drottninggatan 89
Telefon: +46 (
0)8 775 41 70

ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

registrator@klimatpolitiskaradet.se  

  

Sofia Rickberg

2017-12-08