Strategiska innovationsområden

Statligt stöd

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Dessa regler avgör vad stödet får användas till.

Bidrag kan ges för en viss typ av aktivitet eller projekt och oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget. Den andel av projektet som Formas finansierar kallas stödnivå och uttrycks i procent. Reglerna om statligt stöd avgör hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Mindre företag kan ofta ha större möjligheter till att få bidrag. Stödnivåerna är baserade på organisationens storlek (Formas följer EU:s definition av små och medelstora företag). 

Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning

Bestämmelser om statligt stöd

Bestämmelser om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande anges i förordning 2017:195, som bygger på EU-kommissionens så kallade allmänna gruppundantag. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning och utveckling och innovation. 

 

Stöd av mindre betydelse

Förutom stöd enligt gruppundantagsförordningen kan Formas ge stöd enligt förordningen om stöd av mindre betydelse (EU nr 1407/201). Den här typen av stöd kallas också försumbart stöd.

Hur mycket stöd av mindre betydelse kan vi ge?

Det maximalt stödet är 200 000 euro under tre beskattningsår. För stöd till vägtransportsektorn är det maximala stödet 100 000 euro under tre beskattningsår. Alla bidrag som beviljats enligt förordningen om stöd av mindre betydelse summeras. Om bidragsmottagaren ingår i en koncern, ska alla bidrag inom koncernen summeras. Du ska inte räkna med stöd som beviljats enligt EU-kommissionens gruppundantagsförordning i summeringen. 

Räkneexempel:
Om ett företag till exempel fått stöd om 50 000 euro första året kan vi som mest bevilja 150 000 euro andra året. Tredje året kan då samma företag inte få något försumbart stöd. Fjärde året kan vi bevilja 50 000 euro. 

Lämna intyg om tidigare bidrag

Alla som söker stöd av mindre betydelse ska lämna in en redogörelse för hur mycket stöd av den här typen de fått beviljat under de två föregående beskattningsåren och det pågående beskattningsåret.

Fyll i Formas intyg om försumbart stöd

Blanketter för beviljade projekt

Kajsa Ljung

2017-07-17