Utvärdering av det svenska medlemskapet i IIASA

Forskningsrådet Formas är sedan 2001 Sveriges medlem i IIASA, the International Institute for Applied Systems Analysis.

Formas har regelbundet låtit genomföra oberoende utvärderingar av det svenska medlemskapet (2003, 2010, 2018). Dessa utvärderingar har diskuterat värdet av medlemskapet och föreslagit olika åtgärder för att öka utbytet av de insatser som görs.

Den senaste rapporten (DAMVAD, 2018) rekommenderar sammanfattningsvis:

“Our recommendation is to end the IIASA-membership. While acknowledging that the membership is beneficial for both participating individuals and organisations, we assess that the benefits are not of such strategic importance for Sweden that they exceed the costs of the membership. We find that IIASA is an organisation with unclear value proposition for Sweden. (---)
If our recommendation to end the IIASA-membership is disregarded, we strongly recommend that the Swedish NMO
(anm: sekretariatet vid Formas) considers renewing the membership and initialize a review on how to utilize Sweden’s membership in IIASA better.”

Formas bjöd under 2018 in berörda myndigheter och lärosäten att ge respons på slutsatserna i den nyligen färdigställda utvärderingsrapporten (DAMVAD, 2018) samt att föreslå konkreta handlingsvägar och alternativ för Sveriges eventuella fortsatta engagemang i IIASA, med synpunkter på såväl forskning och utbildning som relevans för policy och beslutsfattande. Med utgångspunkt i utvärderingsrapporten och underlagen som kom in via remissen bereder Formas frågan vidare i dialog med berörda parter i Sverige och globalt. 

Utvärderingsrapporten

Review of Sweden's membership in IIASA (DAMVAD, 2018)

Svar på remissen 

Lista med alla remissinstanser (pdf)

Sammanställning av remissvar om utvärdering av medlemskapet i IIASA 2018 (pdf)

Har du frågor?

Kontaktperson för det svenska medlemskapet i IIASA:

Övriga rapporter och dokument

  

Magnus Tannerfeldt

2018-06-20