International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Formas bidrar med medel till International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), och är den svenska medlemsorganisationen. IIASA är ett internationellt vetenskapligt institut som bedriver forskning om utmaningar inom miljöområdet som är för stora eller för komplexa för att lösas av en enskild akademisk disciplin eller land. Forskningen mål är att ta fram underlag för beslutsfattare.

IIASA forskar exempelvis kring dagens klimatförändringar - ett problem som har en global räckvidd och som endast kan lösas genom internationella avtal. Andra forskningsområden är framtida energisystem, fattigdomsbekämpning och livsmedelsförsörjning. Som oberoende forskningsorgan undersöker IIASA frågor utifrån ett systemperspektiv och utarbetar strategier för internationella samarbetsåtgärder som inte färgas av politiska och nationella intressen.

Vilka är IIASA?

På IIASA arbetar ungefär 200 forskare från ett trettiotal länder i skilda discipliner – allt från väletablerade professorer till unga forskare tidigt i karriären. IIASA styrs och finansieras av sina i nuläget 24 medlemsländer. Formas är den svenska medlemsorganisationen i IIASA och bidrar med drygt 7 miljoner kronor per år till verksamheten.

Möjligheter

Mycket av IIASA:s forskning bearbetar lokala data för integration i modeller och utvärderingar, vilket bygger på starka samarbeten och nätverk med andra forskare runt om i världen.

För att tidigt knyta band med forskare runt om i världen erbjuder IIASA postdokprogram och sommarskolor för doktorander. Vid aktuella utlysningar annonseras dessa på Formas och IIASA:s webbplatser. Yngre forskare vid något av universiteten i Umeå eller Luleå kan också söka finansiering för forskning vid IIASA via Kempestiftelserna.

Sommarskola för tillämpad systemanalys

Formas finansierar upp till 4 deltagare från Sverige i sommarskolan 2019 som äger rum i Österrike under perioden 1 juni till 31 augustiSista dag att ansöka är 11 januari 2019.

Läs mer om sommarskolan

Svenska IIASA-kommittéen

Svenska IIASA-kommittéen arbetar för att stimulera kopplingarna och bättre integrera forskningsaktiviteterna vid IIASA med dem på svenska lärosäten, institut och myndigheter samt stärka den systemvetenskapliga forskningen i Sverige. Kommittéen består av ledamöter från svenska universitet, myndigheter och privata företag.

Ledamöter Svenska IIASA-kommittén 

 • Ingrid Petersson, Formas (Ordförande)
 • Torbjörn Becker, Handelshögskolan 
 • Cintia Bertacchi Uvo, Lund University
 • Love Ekenberg, SU, KTH och IIASA
 • Klaus Hammes, Energimyndigheten
 • Hördur Haraldsson, Naturvårdsverket
 • Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute
 • Jan Lagerström, Skogsindustrierna 
 • Annika Nordin, SLU
 • Johan Rockström, SU 
 • Björn Stigson, Stigson & Partners

Kontaktpersoner för IIASA vid svenska lärosäten

 • KTH: Semida Silveira
 • Linköpings universitet: Stefan Anderberg
 • Luleå tekniska universitet: Robert Lundmark
 • SLU - Umeå. Ola Lindroos 
 • SLU - Uppsala: Hans Liljenström 
 • Stockholms universitet: Love Ekenberg
 • Umeå universitet: Åke Brännström

IIASA:s globala webbplats

Sandro Caruso

2017-02-17