Formas i Horisont 2020

Formas är Sveriges expertmyndighet för två av samhällsutmaningarna och arbetar på strategisk nivå med att utforma satsningar och prioriteringar inom respektive utmaning. För att kunna bidra med de viktigaste svenska perspektiven har Formas satt samman två referensgrupper bestående av forskningsutförare, representanter från näringslivet och offentlig sektor samt andra intressenter.

Ledamöterna i de två referensgrupperna är listade nedan.

Nationell referensgrupp för samhällsutmaning 2

Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi

 • Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park
 • Daniel Hellström, Svenskt vatten
 • Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen (Li)
 • Jenny Goodwin, RISE
 • Karin Emilsson, EmiInnovation
 • Karl Jäghagen, Grants Office, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Kennert Johansson, RISE
 • Kristina Anderback, AgroVäst
 • Kjell Ivarsson, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Lars Wilhelmsson, Skogforsk
 • Malin Werner, SLU
 • Mia Dahlström, RISE
 • Per Wallgren, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
 • Pia Norling, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Ulf Emanuelson, SLU
 • Ulf Sonesson, RISE

Nationell referensgrupp för samhällsutmaning 5

Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

 • Anna Hultin Stigenberg, Sandvik
 • Boel Wadman, Swerea IVF
 • Christer Forsgren, Stena Metall
 • Christina Fredengren, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
 • Daniel Hellström, Svenskt Vatten
 • David Bendz, Statens Geotekniska Institut (SGI)
 • Emma Sernland, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Henrik Carlsen, Stockholm Environment Institute (SEI)
 • John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Lars-Erik Lindell, Grants Office, SLU
 • Lena Smuk, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Per Persson, Vetenskapsrådet
 • Pär Weihed, Luleå Tekniska Universitet
 • Rachel Pettersson, Jernkontoret
 • Ralf Doescher, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
 • Sabine Meyer, Bergforsk
Susanne Johansson

2017-09-07