Formas i Horisont 2020

Formas är Sveriges expertmyndighet för två av samhällsutmaningarna och arbetar på strategisk nivå med att utforma satsningar och prioriteringar inom respektive utmaning. För att kunna bidra med de viktigaste svenska perspektiven har Formas satt samman två referensgrupper bestående av forskningsutförare, representanter från näringslivet och offentlig sektor samt andra intressenter.

Ledamöterna i de två referensgrupperna är listade nedan.

Nationell referensgrupp för samhällsutmaning 2

Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi

 • Daniel Hellström, Svenskt vatten
 • Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen (Li)
 • Jenny Goodwin, Statens Provningsanstalt (SP)
 • Karin Emilsson, EmiInnovation
 • Karl Jäghagen, Grants Office, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Kristina Anderback, AgroVäst
 • Kjell Ivarsson, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Lars Wilhelmsson, Skogforsk
 • Lena Heuts, Johanneberg Science Park
 • Malin Werner, SLU
 • Per Wallgren. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
 • Pia Norling, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Ulf Emanuelson, SLU
 • Ulf Sonesson, SP

Nationell referensgrupp för samhällsutmaning 5

Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

 • Boel Wadman, Swerea IVF
 • Christer Forsgren, Stena Metall
 • Daniel Hellström, Svenskt Vatten
 • David Bendz, Statens Geotekniska Institut (SGI)
 • Emma Sernland, HaV
 • Joakim Langner, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
 • John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Karin Arvastson, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
 • Lars-Erik Lindell, Grants Office, SLU
 • Lena Smuk, SP
 • Per Klingbjer, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
 • Per Persson, Vetenskapsrådet
 • Pär Weihed, Luleå Tekniska Universitet
 • Rachel Pettersson, Jernkontoret
Lisa Almesjö

2016-09-07