Strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande på remiss

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram strategiska forskningsagendor för de nationella forskningsprogrammen inom hållbart samhällsbyggande, klimat och livsmedel. Nu är de två första agendorna tillräckligt klara att gå ut på remiss och vi välkomnar synpunkter fram till 4 maj 2018

Den strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande finns nu i en första version. Agendan har sin grund i Formas egna analyser och kartläggningar, men också i den workshop med samhällsaktörer och myndigheter som hölls i oktober 2017 och vår dialog med de andra forskningsfinansiärerna som ingår i programkommittén. Då samverkan uttryckligen eftersträvas inom programmet ser vi det som extra viktigt att få in synpunkter från de som berörs. Syftet med att skicka denna första version på remiss är att:

  • Kvalitetssäkra den kartläggning av pågående forskningsinsatser som har gjorts
  • Att hämta in synpunkter kring de förslag till prioriteringar som tagits fram med utgångspunkt i kartläggningen och programmens mål


Ladda ner utkastet till den strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande (pdf)

Sista svarsdatum var fredag den 4 maj 2018.

Vilka får lämna synpunkter på agendorna?

Vi vänder oss i första hand till de organisationer som har bjudits in att lämna remissvar, men även om du inte har fått en fråga om att svara på remissen går det bra att lämna synpunkter. Om du tillhör en av organisationerna i remisslistan, vänd dig gärna till ansvarig där och ge dina synpunkter så att vi får en samlad bild från din organisation.

Lista med alla remissinstanser (pdf)

Om det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap som ger möjlighet att utveckla nya lösningar inom samtliga samhällssektorer för att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Programmet utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och andra relevanta nationella mål. Formas ansvarar även för en närliggande satsning på forskning för en social bostadspolitik.

Har du frågor om agendorna?

Kontaktpersoner agendan för hållbart samhällsbyggande:

John Tumpane

2018-04-09