Nationella kommittén för livsmedelsforskning | Forskningsrådet Formas

Nationella kommittén för livsmedelsforskning

Formas har inrättat en kommitté för forskningsfinansiärer inom livsmedelsområdet. Kommitténs uppdrag omfattar hela kedjan – från primärproduktion till konsumtion – och tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och i regeringens livsmedelsstrategi. Den nationella kommittén ska även fungera som programkommitté för det nationella forskningsprogrammet.

Ordförande

  • Inger Andersson, tidigare generaldirektör, Livsmedelsverket

Ledamöter

  • Cecilia Beskow, chef för avdelningen Forskning och utvärdering, Forte
  • Lars Hultman, VD, Stiftelsen för strategisk forskning
  • Åke Iverfeldt, VD, Mistra
  • Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet
  • Jenni Nordborg, avdelningschef Hälsa, Vinnova
  • Christian Nyrén, VD, Stiftelsen Lantbruksforskning
  • Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef Areella näringar, Formas

Kommittésekreterare

  • Katarina Nordqvist, forskningssekreterare, Formas

Kontaktpersoner

Katarina Nordqvist

2018-02-06