Evidensbaserad miljöanalys

Sedan januari 2018 har forskningsrådet Formas ett nytt uppdrag från regeringen. I tillägg till vårt arbete med forskningsfinansiering ska vi också arbeta med evidensbaserad miljöanalys. Syftet med uppdraget är att synliggöra miljöforskningens resultat så att de kommer till nytta i arbetet med att nå de svenska miljömålen. Uppdraget styrs av Rådet för evidensbaserad miljöanalys.

Formas ska sammanställa och analysera forskning av relevans för det svenska miljöarbetet, på ett systematiskt sätt. De resulterande översikterna ska kunna utgöra ett vetenskapligt stöd för kommuner, myndigheter och andra intressenter vid beslut kring - och utveckling av - styrmedel och åtgärder inom miljöområdet.

I uppdraget ligger också att identifiera styrmedel och åtgärder vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om, samt att undersöka vilka behov myndigheter och kommuner har av sådan kunskap. Vi ska även sammanfatta utländska översikter och kommentera dem ur ett svenskt perspektiv och göra dem tillgängliga för en svensk publik.

I arbetet kommer vi att ha löpande kontakt med myndigheter, beslutsfattare och andra intressenter.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ i arbetet och har till uppgift att besluta vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra.

Rådet har följande medlemmar:

  • Lisa Sennerby Forsse, ordförande preses Kungl Lantbruksakademien, f.d. rektor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Länk till pressmeddelande
  • Hans Adolfsson, professor i metallorganisk kemi och rektor vid Umeå universitet
  • Susanna Axelsson, generaldirektör på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
  • Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi på Arbetsmiljötoxikologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
  • Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap, Åbo Akademi
  • Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket
  • Ola F. Wendt, professor i oorganisk kemi, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
  • Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Om systematiska översikter

Formas utför uppdraget genom systematiska översikter. Sådana följer en strikt vetenskaplig metodik och kännetecknas av utpräglad systematik och transparens. Målet med en systematisk översikt är att ge ett så objektivt och opåverkat svar som möjligt på en fråga. Först identifierar man alla relevanta studier som finns i relation till en viss frågeställning. Därefter granskas varje studie med avseende på kvalitet. Resultaten från de studier som bedöms vara av tillräcklig kvalitet sammanvägs till ett samlat kunskapsläge.

För att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet kommer Formas att engagera externa grupper av ämnesexperter i arbetet med varje översikt.

Anna Lena Schlossman

2018-05-14