Strategiska forskningsagendan om klimat på remiss

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram strategiska forskningsagendor för de nationella forskningsprogrammen inom hållbart samhällsbyggande, klimat och livsmedel. Nu är de två första agendorna tillräckligt klara att gå ut på remiss och vi välkomnar synpunkter fram till 4 maj 2018

Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat finns nu i en första version. Agendan har sin grund i Formas egna analyser och kartläggningar, men också i den workshop med samhällsaktörer och myndigheter som hölls i oktober 2017 samt i dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programkommittén. Då samverkan uttryckligen eftersträvas inom programmet ser vi det som extra viktigt att få in synpunkter från de som berörs. Syftet med att skicka denna första version på remiss är att:

  • Kvalitetssäkra den kartläggning av pågående forskningsinsatser som har gjorts
  • Att hämta in synpunkter kring de förslag till prioriteringar som tagits fram med utgångspunkt i kartläggningen och programmens mål


Ladda ner utkastet till den strategiska forskningsagendan om klimat (pdf)

Sista svarsdatum var fredag den 4 maj 2018.

Vilka får lämna synpunkter på agendorna?

Vi vänder oss i första hand till de organisationer som har bjudits in att lämna remissvar, men även om du inte har fått en fråga om att svara på remissen går det bra att lämna synpunkter. Om du tillhör en av organisationerna i remisslistan, vänd dig gärna till ansvarig där och ge dina synpunkter så att vi får en samlad bild från din organisation.

Lista med alla remissinstanser (pdf)

Om det nationella programmet om klimat

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. För att minska människans påverkan på klimatet samt våra möjligheter att hantera oundvikliga förändringar krävs omfattande omställning och anpassning i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Läs mer

Har du frågor om agendorna?

Kontaktpersoner agendan för hållbart samhällsbyggande:

John Tumpane

2018-04-09