Forskningsprogram

Formas programverksamhet omfattar både nationella forskningsprogram som bedrivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer och egna program inom särskilt utpekade områden.

Nationella forskningsprogram

Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa – Klimat, Hållbart samhällsbyggande och Livsmedel. Forte och Vetenskapsrådet ansvarar för ytterligare fyra: Vetenskapsrådet ansvarar för program om Migration och integration och om Antibiotikaresistens. Forte ansvarar för forskningsprogram om Tillämpad välfärdsforskning och om Arbetslivsforskning.

Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en gemensam nationell forskningsagenda för respektive område.

Nytt om de nationella forskningsprogrammen

Klimat

Det nationella forskningsprogrammet inom klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap som ger möjlighet att utveckla nya lösningar inom samtliga samhällssektorer för att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Programmet utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen samt relevanta nationella mål. Formas ansvarar även för en närliggande satsning på forskning för en social bostadspolitik.

Livsmedel

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska drivas inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det långsiktiga tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ska stärka behovsmotiverad forskning, öka fokus på produktutveckling, innovation, spridning och kommersialisering av forskningsresultat samt höja kunskapsnivån inom hela livsmedelskedjan. Formas ska även vara värd för en livsmedelskommitté för forskningsfinansiärer inom området. Kommitténs uppdrag omfattar hela kedjan från primärproduktion till konsumtion och tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och i regeringens livsmedelsstrategi.

Kontaktpersoner Klimat

Kontaktpersoner Hållbart samhällsbyggande

Kontaktpersoner Livsmedel

Formas forskningsprogram

Biobaserad samhällsekonomi

Formas har i uppdrag från regeringen att långsiktigt satsa på ett forskningsprogram som ska främja en biobaserad samhällsekonomi. Inom programmet görs riktade utlysningar som spänner över ett brett fält av områden. Forskningen omfattar produktion och användning av råvara och biomassa från skogsbruk, jordbruk och vattenbruk. Även utveckling av nya biobaserade produkter och material samt frågor om marknadsmässiga, politiska och konsumtionsrelaterade aspekter ingår som en viktig del. Programmet har tagits fram i samråd med finansiärer, branschorganisationer och lärosäten. Flera av satsningarna görs med samfinansiering från näringsliv och andra samhällsaktörer.

Sandro Caruso

2017-07-13