Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

I satsningen ges framträdande företag i Sverige, myndigheter samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka genom en gemensam kraftsamling. Aktörerna inom de strategiska innovationsprogrammen ansvarar tillsammans för att formulera utmaningarna, sätta upp gemensamma långsiktiga mål och prioritera investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att genomföra satsningen och stödja innovationsprogrammen, som ska vara öppna för alla.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har gett stöd till två typer av insatser:

  • Strategiska innovationsagendor, där en grupp av aktörer i samverkan definierar visioner, mål och strategier för utveckling av ett specifikt område. Några av de över 100 strategiska innovationsagendorna som finansierats av myndigheterna har legat till grund för strategiska innovationsprogram.


Stöd till strategiska innovationsagendor sker genom öppna utlysningar. För mer information om beviljade agendor se information på Vinnovas webbplats

  • Strategiska innovationsprogram, stödjer genomförandet av en eller flera strategiska innovationsagendor och omfattar utlysningar för projekt och andra aktiviteter som bidrar till programmets vision och mål.

 


Aktuella utlysningar inom alla strategiska innovationsprogram finns på Vinnovas webbplats


Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram. Formas är huvudansvarig finansiär för programmet Smart Built Environment. Stöd för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram sker genom öppna utlysningar. För mer information om beviljade program se information på Vinnovas webbplats.  

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år. Huvudsyftet med den första utvärderingen är att utvärdera etableringsfasen och ge en belysning av och en förståelse för programmens styrkor och förbättringspotential. Första utvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen Innovair, BioInnovation, IoT Sverige, Smartare Elektroniksystem, SIO Grafen och Swelife kan du läsa här. Första utvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen Processindustriell IT och Automation, Produktion2030, Gruv- och metallutvinning, Lättvikt och Metalliska material kan du läsa här.

Kontaktpersoner

Är du intresserad av att veta mer om satsningen Strategiska innovationsprogram?

Formas 

Katarina Buhr, forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)8 775 40 19
E-post: katarina.buhr@formas.se

Vinnova

Peter ÅslundVilgot Claeson 

Energimyndigheten

Lisa Lundmark, Magnus Henke

Katarina Buhr

2018-04-19